ประกาศสอบราคาว่าจ้างบริการเครือข่ายวงจรสื่อสารอินเทอร์เน็ต (Internet) ของสมาคมสโมสรนักลงทุน (IC) และ ว่าจ้างบริการเครือข่ายวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูง Intranet แบบเทคโนโลยี Ethernet ระหว่าง สมาคมสโมสรนักลงทุน กับ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน 12
ประกาศสอบราคาว่าจ้างบริการพนักงานถ่ายเอกสาร ณ ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน อาคารจัตุรัสจามจุรี 19
ประกาศสอบราคาว่าจ้างบริการเช่าใช้ตู้สาขาโทรศัพท์ พร้อมระบบ สำหรับสาขาชลบุรี 25
กรมศุลกากรขอเชิญชวนผู้ประกอบการซึ่งชำระค่าภาษีอากรไว้ไม่ครบถ้วนหรือไม่แน่ใจว่าได้ชำระค่าภาษีอากรไว้ถูกต้องแล้วหรือไม่ เข้าร่วม "โครงการรับชำระค่าภาษีอากรเพิ่ม ณ จุดเดียว" 223
ประกาศ!! การย้ายที่ทำการสำนักบริการการค้าต่างประเทศ ณ ท่าเรือกรุงเทพฯ ไปยังที่สำนักงานใหม่ 301

Call Center

Callcenter down

แนะนำบริการ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.