ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ ป.8/2559 เรื่อง การเพิ่มช่องทางในการส่งคำร้องขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักร วัตถุดิบและวัสดุจำเป็นผ่านระบบ National Single Window
ประกาศ!! สมาคมสโมสรนักลงทุนเปิดให้บริการระบบการเรียนรู้ e-learning สำหรับระบบงาน eMT Online Phase 2 ผู้ใช้บริการงานสิทธิและประโยชน์ด้านเครื่องจักร สามารถลงทะเบียนเพื่อศึกษาบทเรียนต่าง ๆ ได้แล้ววันนี้...
ประกาศ!! เรื่อง วิธีปฏิบัติเพิ่มเติมในการใช้สิทธิและประโยชน์สำหรับเครื่องจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Machine Tracking System (eMT online) จากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ)
IC Counter Service บริการนำเข้าผู้เชี่ยวชาญ : เครื่องจักร : วัตถุดิบ (e-Expert : eMT Online : RMTS) คลิกเลย
คำถามที่พบบ่อยสำหรับระบบ eMT Online
หลักเกณฑ์การเตรียมหลักฐาน เอกสาร เพื่อใช้สำหรับขอข้อมูล การคัดสำเนา การรับรองสำเนา งานสิทธิและประโยชน์ด้านเครื่องจักร
ประกาศ...โครงสร้างข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับงานสิทธิและประโยชน์ด้านเครื่องจักร ด้วยระบบ eMT Online จาก BOI ส่งถึงกรมศุลกากร
ประกาศ...โครงสร้างข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับงานสิทธิและประโยชน์ด้านเครื่องจักร
เปลี่ยนแปลงแก้ไข Template Excel File ที่ใช้สำหรับ Upload ข้อมูลงานสั่งปล่อยเครื่องจักรด้วยระบบ eMT Online
รายชื่อบริษัทระบุข้อมูลเลขที่หนังสืออนุมัติ (เลขที่ อก.) งานสิทธ์เครื่องจักรไม่ตรงตามรูปแบบที่กรมศุลกากรกำหนด
การนำเข้าเครื่องจักรจากผู้ประกอบการของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
การแก้ไขปัญหา การสั่งปล่อยเครื่องจักรด้วยระบบ eMT Online แบบ Paperless (แก้ไขหน่วยรายการสินค้า)
การแก้ไขปัญหาการสั่งปล่อยเครื่องจักรด้วยระบบ eMT Online แบบ Paperless
ประกาศ! การ ควบ/รวม/โอนกิจการของบริษัทที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน
Update!! (BOI) ประกาศงานสิทธิและประโยชน์ด้านเครื่องจักร
ประกาศ!! ยกเลิกการออกหนังสืออนุมัติและสรุปประเภทงานในระบบ eMT Online
งานค้ำประกันคงค้างจากระบบ eMT เดิม ที่ยังไม่ได้ถอนค้ำประกัน
ปรึกษาบริการระบบ eMT Online
รายละเอียดข้อมูลงานบริการเครื่องจักร
ประกาศ! การยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับแม่พิมพ์ ระบบ eMT Online

E-Learning

E-Learning

แนะนำบริการ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.