Print

e-Expert Counter Service

     โครงการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนจะได้รับอนุญาตให้นำช่างฝีมือผู้ชำนาญการที่เป็นคนต่างด้าว ตลอดจนคู่สมรสและบุคคลที่อยู่ในอุปการะของช่างฝีมือและผู้ชำนาญการดังกล่าวเข้ามาในราชอาณาจักรได้ โดยช่างฝีมือและผู้ชำนาญการที่เป็นคนต่างด้าวดังกล่าวจะได้รับอนุญาตให้ทำงานในโครงการที่ได้รับการส่งเสริมตามระยะเวลาที่คณะกรรมการกำหนด
     การอนุญาตให้ช่างฝีมือและผู้ชำนาญการต่างด้าวเข้ามาทำงานในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมนั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับคนไทยและเพื่ออำนวยความสะดวกให้โครงการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนสามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่นดังนั้นในการใช้สิทธิประโยชน์การนำเข้าช่างฝีมือต่างด้าวเข้ามาทำงานในราชอาณาจักรคณะกรรมการจึงจะกำหนดตำแหน่งหน้าที่การงานของคนต่างด้าวตลอดจนจำนวนและระยะเวลาที่จะอนุญาตให้คนต่างด้าวทำงานให้สอดคล้องกับความจำเป็นของแต่ละโครงการเป็นกรณี ๆ ไป

     สมาคมเปิดให้บริการจัดเตรียมข้อมูลยื่นขออนุมัติงานสิทธิและประโยชน์ด้านช่างฝีมือและผู้ชำนาญการตามมาตรา 24,25 และ 26 ด้วยระบบ e-Expert  ตามประเภทงานต่าง ๆ ดังนี้

AD e-expert

 ระบบงานช่างฝีมือ

e-Expert System

 

1. ขออนุญาตนำคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักร
2. ขออนุมัติตำแหน่งหน้าที่ / ขอยกเลิกตำแหน่งหน้าที่ที่ได้รับอนุมัติของคนต่างด้าว
3. ขอเปลี่ยนตำแหน่ง
4. ขอเพิ่มลักษณะงาน / ขอยกเลิกการเพิ่มลักษณะงาน
5. ขอบรรจุคนต่างด้าวและขออนุญาตให้ครอบครัวเข้ามาในประเทศ
6. ขออนุญาตให้ครอบครัวของคนต่างด้าวเข้ามาในประเทศ
7. ขอบรรจุคนต่างด้าวและขออนุญาตให้ครอบครัวเข้ามาในประเทศ (นักบิน) หรือ (Operator หรือ ใกล้เคียง)
8. ขออนุญาตให้คนต่างด้าวและครอบครัวหรือครอบครัวคนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรตามสิทธิเดิม
9. ขออนุญาตให้คนต่างด้าวมาปฏิบัติงานชั่วคราวเป็นการเร่งด่วน (30 วัน)
10.ขออนุญาตให้คนต่างด้าวมาปฏิบัติงานชั่วคราว (ไม่เกิน 6 เดือน)
11.ขอความร่วมมือในการประทับตราวีซ่าของคนต่างด้าวและครอบครัว หรือ ครอบครัวคนต่างด้าว
12.ขอรับการตรวจลงตรา / ขอรับรองการเปลี่ยนประเภทการตรวจลงตราของคนต่างด้าวและครอบครัวหรือครอบครัว
     คนต่างด้าว
13.ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสัญชาติของคนต่างด้าวและครอบครัวหรือครอบครัวคนต่างด้าว
14.ขออนุญาตให้คนต่างด้าวไปปฏิบัติงานเพิ่มเติมที่บริษัทฯ ในเครือเดียวกัน
15.ขออนุญาตให้คนต่างด้าวไปปฏิบัติงานเพิ่มเติม (หอการค้าต่างประเทศในประเทศไทย)
16.ขอยกเลิกการไปปฏิบัติงานเพิ่มเติม
17.ขอขยายเวลาของตำแหน่งคนต่างด้าวหรือขอต่ออายุการอยู่ในประเทศของคนต่างด้าวและครอบครัวหรือ
     ครอบครัวคนต่างด้าว
18.ขออนุญาตให้คนต่างด้าวเพิ่มหรือย้ายท้องที่ทำงานหรือขอยกเลิกการเพิ่มท้องที่ทำงานของคนต่างด้าว
19.ขออนุญาตให้คนต่างด้าวนำของใช้ส่วนตัวเข้ามาในราชอาณาจักร
20.ขอแจ้งพ้นคนต่างด้าวและครอบครัวหรือครอบครัวคนต่างด้าว
21.ขอเปลี่ยนชื่อ-สกุลคนต่างด้าวและครอบครัวหรือครอบครัวคนต่างด้าว
22.ขอเปลี่ยนชื่อบริษัท / ขอรวมบัตรส่งเสริม / ขอโอนบัตรส่งเสริม
23.การรับแจ้งอยู่ในราชอาณาจักรเกิน 90 วัน
24.ติดต่อประสานงานสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (สตม.) และกรมการจัดหางาน

     รายละเอียดอัตราค่าบริการ clickicon2

E-Learning

E-Learning

แนะนำบริการ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.