Print

บริการคีย์ข้อมูลงานสิทธิและประโยชน์ด้านเครื่องจักร ด้วยระบบ eMT Online

โครงการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ที่ได้รับสิทธิและประโยชน์ยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้าเครื่องจักร ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนด ในการนำเครื่องจักรเข้ามาจากต่างประเทศ โดยใช้สิทธิยกเว้นหรือลดหย่อนอากรขาเข้า ผู้ได้รับส่งเสริมการลงทุนจะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิประโยชน์โดยเคร่งครัด

กรณีที่ผู้ได้รับส่งเสริมการลงทุนฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด คณะกรรมการมีอำนาจสั่งเพิกถอนสิทธิและประโยชน์ทั้งหมดหรือบางส่วนที่ให้ไว้แก่ผู้ได้รับส่งเสริมการลงทุนได้ ซึ่งหากเป็นการเพิกถอนสิทธิประโยชน์ทั้งหมด จะถือว่าผู้ได้รับส่งเสริมการลงทุนไม่เคยได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีอากรมาตั้งแต่ต้น และจะต้องเสียภาษีอากรตามสภาพเครื่องจักร ณ วันนำเข้า พร้อมเงินเพิ่มและเบี้ยปรับ

ผู้ได้รับส่งเสริมการลงทุนจึงจำเป็นต้องศึกษาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิ เพื่อจะได้ปฏิบัติอย่างถูกต้อง 

Slide1

 

สมาคมเปิดให้บริการจัดเตรียมข้อมูลยื่นขออนุมัติงานสิทธิและประโยชน์ด้านเครื่องจักร 
ตามมาตรา 28 และ 29 ด้วยระบบ eMT Online ตามประเภทงานต่าง ๆ ดังนี้ 

1.   ขออนุมัติบัญชีรายการเครื่องจักร
2.   ขอแก้ไขงานขออนุมัติบัญชีรายการเครื่องจักร
3.   ขออนุมัติสั่งปล่อยเครื่องจักรแบบปกติ / ขอคืนอากร / ขอถอนการใช้ธนาคารค้ำประกัน /
      สั่งปล่อยนำกลับจากส่งซ่อม / คืนอากรจากส่งซ่อม
4.   ขออนุญาตผ่อนผันการใช้ธนาคารค้ำประกันเครื่องจักร
5.   ขออนุญาตขยายระยะเวลาค้ำประกันเครื่องจักร
6.   ขออนุญาตส่งคืน – ส่งซ่อมเครื่องจักรออกไปต่างประเทศ
7.   ขออนุมัติขยายระยะเวลาต่างๆ
      - ขยายเวลานำเข้าเครื่องจักรปกติ
      - ขยายเวลานำเข้าเครื่องจักรย้อนหลัง
      - 
ขยายเวลานำเข้าเครื่องจักรอิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า/ วิจัยและพัฒนา / สิ่งแวดล้อม
8.   ขออนุญาตตัดบัญชีเครื่องจักร 
9.   ขออนุญาตทำลายเครื่องจักร 
10. ขออนุญาตบริจาคเครื่องจักร
11. ขออนุญาตชำระภาษีอากรเครื่องจักร 
12. ขออนุญาตจำหน่ายเครื่องจักร 
13. ขออนุญาตจำนองเครื่องจักร 
14. ขออนุญาตเช่าซื้อ/ลีสซิ่งเครื่องจักร
15. ขออนุญาตใช้เครื่องจักรเพื่อการอื่น
16. ขออนุญาตนำเครื่องจักรไปให้บุคคลอื่นใช้
17. ขออนุมัติยกเลิก (ตามประเภทงาน)


   รายละเอียดอัตราค่าบริการ   

   ......................................................
   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
   โทรศัพท์ 0 2936 1429 ต่อ 314-315
   e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

E-Learning

E-Learning

แนะนำบริการ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.