โครงการขนาดใหญเตรียมลงทุนกวา 2 แสนลานบาท
ปตท.ขนสงกาซทางทอ – นิคมอุตสาหกรรมขยายลงทุนกวา 7 พันไร่

    

บอรดบีโอไอพิจารณาใหการสงเสริมการลงทุน 34 โครงการ รวมเงินลงทุนกวา 260,000 ลานบาท ปตท. เตรียมลงทุนขนสงกาซธรรมชาติทางทอ 96,000 ลานบาท เบทาโกรขยายกิจการผลิตไขไกและ สุกรขุนพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรในประเทศ นิคมอุตสาหกรรมเตรียมขยายการลงทุนอีกกวา 7 พันไร รองรับการลงทุนขยายตัว
นางหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน(บีโอไอ)เปดเผยภายหลังการประชุม คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน (บอรดบีโอไอ) ที่มี พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี เปน ประธานวา ที่ประชุมไดอนุมัติใหสงเสริมการลงทุนแกกิจการในกลุมตางๆ จํานวน 34 โครงการ มูลคาเงิน ลงทุนรวม 266,387.7 ลานบาท ประกอบดวย
กลุมเกษตร เงินลงทุนรวม 30, 478.6 ลานบาท ใชวัตถุดิบในประเทศปละประมาณ 45,053 ลานบาท
1.บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จํากัด ไดรับสงเสริมการลงทุนขยายกิจการผลิตไขไก เงินลงทุนทั้งสิ้น 1,565 ลานบาท กําลังผลิต 386,530,000 ฟองตอป ตั้งอยูที่จังหวัดลพบุรีและปทุมธานี ใชวัตถุดิบในประเทศ เชน ลูกไก อาหารสัตว ยาและวัคซีน และบรรจุภัณฑ ปละประมาณ 1,008 ลานบาท
โครงการที่ 2. – 6.บริษัท เบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จํากัด ไดรับสงเสริมการลงทุนขยายกิจการ ผลิตสุกรขุน รวมมูลคาเงินลงทุนทั้งสิ้นของ 5โครงการ 5,734.7 ลานบาท กําลังผลิตสุกรรวม 5 โครงการ 660,000 ตัวตอป และทั้ง 5 โครงการมีการใชวัตถุดิบในประเทศรวมมูลคาทั้งสิ้น 2,944.1 ลานบาทตอป โดยโครงการแรก (เงินลงทุน 1,495.5 ลานบาทใชวัตถุดิบในประเทศ 802.9 ลานบาทตอป) โครงการที่เหลือ อีก 4 โครงการ (เงินลงทุนโครงการละ1,059.8 ลานบาทใชวัตถุดิบในประเทศโครงการละ 535.3 ลานบาท ตอป) เปนการขยายพันธุและเลี้ยงสุกรในโรงเรือนระบบปดที่ทันสมัย และเปนการสนับสนุนอุตสาหกรรม อาหารจากเนื้อสุกรซึ่งเปนอุตสาหกรรมตอเนื่อง ตั้งอยูที่ จังหวัดอางทอง สระบุรี ลพบุรี ชัยนาท และ นครราชสีมา

 

รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

 

 

E-Learning

E-Learning

แนะนำบริการ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.