QA RawMaterial
งานสั่งปล่อยวัตถุดิบ
 1. งานสั่งปล่อยวัตถุดิบเมื่อเริ่มต้นพุทธศักราชใหม่ บริษัทจะต้อง Running เป็นงวดใหม่หรือไม่ ? 
ตอบ สามารถทำการ Running งวดต่อจากปีที่แล้ว หรือ เริ่มต้นงวดที่ 1 ก็ได้ แต่ภายในปีเดียวกันงวดที่บริษัทใช้งานจะต้องไม่ซ้ำกัน
 
2. บริษัทส่งไฟล์เข้าระบบ IC Online 2 ครั้ง ต้องการทราบว่าระบบ RMTS-2011 ใช้ไฟล์ข้อมูลในครั้งที่ 1 หรือครั้งที่ 2 สำหรับรับเรื่องและประมวลผล ?   
ตอบ ต้องรอให้ระบบทำการรับเรื่องประมวลผลแล้วเสร็จก่อน จึงจะสามารถตรวจสอบได้ว่าใช้ไฟล์ข้อมูลครั้งไหนสำหรับรับเรื่อง
 
3. บริษัทต้องการตรวจสอบระยะเวลาในระบบ RMTS ว่าสิ้นสุดเมื่อไร ?
ตอบ ผู้ใช้บริการต้องแจ้งรหัสโครงการ (Project Code) เพื่อให้พนักงานสมาคมตรวจสอบข้อมูลในระบบเพิ่มเติม
 
4. ยื่นคำร้องยกเลิกงานสั่งปล่อยวัตถุดิบแล้ว ระบบแจ้งว่า รอตอบกลับจากศุลกากร แสดงว่าได้รับการอนุมัติแล้วหรือไม่ ?
ตอบ บริษัทต้องรอให้ระบบของกรมศุลกากรตอบกลับและสถานะเปลี่ยนเป็น “อนุมัติ” ก่อน จึงจะถือว่าการขอยกเลิกคำร้องนั้นเสร็จสิ้นสมบูรณ์
 
5. การคีย์ข้อมูลไฟล์ชื่อรองงานสั่งปล่อยวัตถุดิบด้วยระบบ RMTS-2011 ช่องพิกัดต้องใส่ข้อมูลด้วยหรือไม่ ?   
ตอบ บริษัทสามารถคีย์พิกัดที่ทราบได้ แต่ถ้าไม่ทราบให้ข้ามการคีย์ข้อมูลตรงส่วนนี้ไป
 
6. สอบถามความหมายและสิทธิ์ประโยชน์ของ ม.30, ม.36(1) , ม.36(2) ?   
ตอบ  มาตรา 30 หมายถึง ได้รับลดหย่อนอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นในอัตราร้อยละ ตามที่สำนักงานกำหนด
         มาตรา 36 (1) หมายถึง ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น
         มาตรา 36 (2) หมายถึง ให้ได้รับยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับสิ่งของ
 
7. ข้อมูลช่อง start date ในไฟล์ birtfrm สามารถดูได้จากตรงไหน ?
ตอบ สามารถตรวจสอบจากหนังสืออนุมัติตราครุฑตรงด้านขวามือ ที่ระบุว่า อ้างถึงหนังสือบริษัท ลงวันที่
 
8. บริษัทคีย์ข้อมูลในไฟล์ Birtimp ผิด (สั่งปล่อยวัตถุดิบ) จะต้องแก้ไขอย่างไร ?   
ตอบ กรณีคีย์ข้อมูลผิด และได้รับการรับเรื่องเข้าระบบแล้วทั้งที่เป็นงานอนุมัติหรืองานติดปัญหา บริษัทจะต้องส่งไฟล์ Birtcan เข้าระบบ
เพื่อขอยกเลิกก่อนเมื่อไฟล์ Birtcan ได้รับการอนุมัติแล้ว บริษัทจึงจะสามารถทำการส่งไฟล์ Birtimp  ที่ถูกต้องเข้าระบบใหม่อีกครั้งแต่ห้ามใช้เลขที่งวดเดิม
 
9. บริษัทสามารถส่งคำร้องงานสั่งปล่อยวัตถุดิบ (RMTS-2011) ในวันที่สมาคมปิดทำการได้หรือไม่ ?   
ตอบ ระบบ RMTS-2011 สำหรับงานสั่งปล่อยวัตถุดิบให้บริการ 24 ชั่วโมง เป็นการอนุมัติโดยระบบแบบอัติโนมัติ
 
10. บริษัทส่งไฟล์ Birtcan เข้าระบบ แต่มี error ว่า project code ไม่ตรงกับในไฟล์หมายถึงอะไร ? 
ตอบ สามารถตรวจสอบว่าในไฟล์ Birtcan ช่อง project code  คีย์ข้อมูลตรงกับตอนที่เลือกเพื่อส่งไฟล์เป็นโครงการเดียวกันหรือไม่
 
11. บริษัทดำเนินการสั่งปล่อยวัตถุดิบแบบคืนอากร แต่ใบขนสินค้าขาเข้าไม่ได้ลงนาม จะต้องทำอย่างไร ?  
ตอบ บริษัทสามารถส่งใบขนสินค้าขาเข้าที่ลงนามรับรองถูกต้องแล้ว ผ่านระบบ IC Online หรือส่งเอกสารทางแฟ็กซ์มาที่เบอร์ 0 2936 1526
หรือ E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
12. บริษัทได้รับอนุมัติสั่งปล่อยวัตถุดิบแบบปกติ (ยกเว้นอากร) บริษัทสามารถขอยกเลิกบางรายการที่ได้รับอนุมัติได้หรีอไม่ ?  
ตอบ ไม่สามารถขอยกเลิกบางรายการได้ ต้องยกเลิกแบบทั้งคำร้องได้อย่างเดียวเท่านั้น
 
13. บริษัทต้องการคัดสำเนาหนังสืออนุมัติงานสั่งปล่อยวัตถุดิบ แต่พนักงานเดิมลาออกจะต้องทำอย่างไร ?   
ตอบ บริษัทสามารถทำเรื่องการขอข้อมูลการนำเข้าย้อนหลังเพื่อไปตรวจสอบก่อน จากนั้นจึงทำเรื่องขอคัดสำเนาอีกครั้ง
 
14. บริษัทยื่นงานผ่าน Flash drive บริษัทสามารถตรวจสอบสถานะการอนุมัติได้อย่างไร ? 
ตอบ สามารถตรวจสอบสถานะการอนุมัติได้จาก Web Site สมาคม หรือ ตรวจสอบผ่านระบบ IC Online ที่เมนูตรวจสอบผลการพิจารณา
สั่งปล่อย Diskette/Flash drive
 
15. ระบบงานสังปล่อยวัตถุดิบ RMTS-2011 แบบไร้เอกสาร (Paperless) เริ่มให้บริการตั้งแต่เมื่อไหร่ ?   

 ตอบ งานสั่งปล่อยวัตถุดิบแบบ แบบไร้เอกสาร (Paperless) เริ่มให้บริการเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558

คำถามเพิ่มเติมพร้อมภาพประกอบ click1

E-Learning

E-Learning

แนะนำบริการ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.