สมาชิก หมายถึง นิติบุคคล หรือ บุคคลทั่วไป และผู้ที่สนใจสมัครเป็นสมาชิกของสมาคม

        ปัจจุบันสมาชิกส่วนใหญ่ของสมาคมเป็นบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนในประเภทอุตสาหกรรมต่างๆกว่า 1,200 บริษัทกระจายอยู่ทั่วประเทศ

  1)   สมาชิกสามัญ ได้แก่ บริษัท ห้างร้าน บุคคลธรรมดาทั่วไป และข้าราชการหรือลูกจ้างประจำของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในปัจจุบัน

  2)   สมาชิกวิสามัญ ได้แก่ บุคคลธรรมดา หรือ นิติบุคคลซึ่งอยู่ภายใต้โครงการที่คณะกรรมการสมาคมมีมติเห็นชอบ

  3)   สมาชิกกิตติมศักดิ์  ได้แก่ บุคคลผู้ทรงเกียรติ หรือทรงคุณวุฒิ หรือผู้มีอุปการะคุณแก่สมาคม ซึ่งคณะกรรมการลงมติให้เชิญเข้าเป็นสมาชิกของสมาคม

line

ผู้ใช้บริการ ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1. ผู้ใช้บริการสั่งปล่อยเครื่องจักรและอุปกรณ์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิคส์ (eMT)

        สำหรับบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI ตามสิทธิและประโยชน์ มาตรา 28 และมาตรา 29 ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนปี พ.ศ. 2520 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 แต่เครื่องจักรนั้นต้องไม่เป็นเครื่องจักรที่ผลิตหรือประกอบได้ในราชอาณาจักร ซึ่งมีคุณภาพใกล้เคียงกันกับชนิดที่ผลิตในต่างประเทศ และมีปริมาณเพียงพอที่จะจัดหามาใช้ได้

        ก่อนการนำเข้าและสั่งปล่อยเครื่องจักร ทุกบริษัทจะต้องสมัครใช้บริการสั่งปล่อยเครื่องจักรและอุปกรณ์ด้วยระบบอิเล็คทรอนิค หรือ eMT (Electronic Machine Tracking Systems) กับทางสมาคมสโมสรนักลงทุนก่อนการใช้บริการ

        ทั้งนี้ สมาคมได้กำหนดการบริการอนุมัติสั่งปล่อยเครื่องจักร โดยใช้ระยะเวลาในการดำเนินงานให้แล้วเสร็จ ภายใน 3 ชั่วโมง นับตั้งแต่ การรับเรื่องขออนุมัติสั่งปล่อยจากผู้ใช้บริการ

2. ผู้ใช้บริการสั่งปล่อยและตัดบัญชีวัตถุดิบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (RMTS)

        สำหรับบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI ตามสิทธิและประโยชน์ มาตรา 30 มาตรา 36 (1) และมาตรา 36 (2) ที่กำหนดไว้

lineCall Center

Callcenter down

แนะนำบริการ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.