eExpert

20679183 xxlบริการขออนุญาตนำเข้าช่างฝีมือ

และผู้ชำนาญการด้วยระบบ e-Expert

พร้อมบริการติดต่อประสานงาน
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

และกรมการจัดหางาน แบบเบ็ดเสร็จครบวงจร


   
       โครงการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนจะได้รับอนุญาตให้นำช่างฝีมือผู้ชำนาญการที่เป็นคนต่างด้าว ตลอดจนคู่สมรสและบุคคลที่อยู่ในอุปการะของช่างฝีมือและผู้ชำนาญการเข้ามาในราชอาณาจักรได้ โดยช่างฝีมือและผู้ชำนาญการที่เป็นคนต่างด้าว จะได้รับอนุญาตให้ทำงานในโครงการที่ได้รับการส่งเสริมตามระยะเวลาที่คณะกรรมการกำหนด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับคนไทย และเพื่ออำนวยความสะดวกให้โครงการที่ได้รับส่งเสริมสามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่น

ขอบเขตการให้บริการของสมาคม มุ่งเน้นให้ผู้ใช้บริการได้รับความสะดวกรวดเร็วแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร โดยเริ่มตั้งแต่การให้คำปรึกษาแนะนำรายละเอียดการจัดเตรียมเอกสารสำคัญ (มีบริการรับแปลเอกสาร) การเตรียมข้อมูลผ่านโปรแกรม e-Expert การติดต่อประสานงานสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองการติดต่อประสานงานกรมการจัดหางาน และการแจ้งเตือนวันครบกำหนดตามประเภทงานต่างๆ ห้ผู้ใช้บริการทราบอย่างต่อเนื่อง

 

 

 

 รายละเอียดการให้บริการCบริการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร   (คลิกอัตราค่าบริการ)

Cบริการแบบแยกหน่วยงานติดต่อ (คลิกอัตราค่าบริการ)

E-Learning

E-Learning

แนะนำบริการ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.