เรื่อง หลักเกณฑ์การเตรียมหลักฐาน เอกสาร เพื่อใช้สำหรับขอข้อมูล / การคัดสำเนา /
การรับรองสำเนา งานสิทธิและประโยชน์ด้านเครื่องจักร

  • การขอข้อมูลงานเครื่องจักร / การคัดสำเนาหนังสืออนุมัติงานเครื่องจักร ให้ผู้ใช้บริการเตรียมเอกสาร ดังนี้

1.      แบบฟอร์มการขอข้อมูลงานเครื่องจักร / แบบฟอร์มการขอคัดสำเนางานเครื่องจักร ลงนามโดยกรรมการ
         ผู้มีอำนาจลงนามหรือผู้รับมอบอำนาจและประทับตราบริษัท

2.      หนังสือมอบอำนาจ ซึ่งลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจและประทับตราบริษัท และติดอากรแสตมป์ 10 บาท
         ทั้งนี้ผู้รับมอบอำนาจจะต้องเป็นพนักงานของบริษัทนั้น

3.      สำเนาหนังสือรับรองบริษัท (เฉพาะหน้าแรก)

4.      สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนา Passport ของกรรมการผู้มอบอำนาจ

5.      สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจและสำเนาบัตรประจำตัวพนักงานหรือหนังสือรับรองจาก
         ฝ่ายบุคคลของบริษัท

 

  • การรับรองสำเนาหนังสืออนุมัติงานเครื่องจักร (เอกสารหาย) ให้ผู้ใช้บริการเตรียมเอกสาร ดังนี้

1.      แบบฟอร์มการขอรับรองสำเนางานเครื่องจักร ลงนามโดยกรรมการผุ้มีอำนาจลงนามหรือผู้รับมอบอำนาจ
         และประทับตราบริษัท

2.      บันทึกแจ้งความเอกสารหาย (ต้นฉบับ)

3.      หนังสือมอบอำนาจ ซึ่งลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจและประทับตราบริษัท และติดอากรแสตมป์ 10 บาท
         ทั้งนี้ผู้รับมอบอำนาจจะต้องเป็นพนักงานของบริษัทนั้น

4.      สำเนาหนังสือรับรองบริษัท (เฉพาะหน้าแรก)

5.      สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนา Passport ของกรรมการผู้มอบอำนาจ

6.      สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจและสำเนาบัตรประจำตัวพนักงานหรือหนังสือรับรอง
        จากฝ่ายบุคคลของบริษัท

 

                                                   จึงเรียนมาเพื่อทราบ
                                                                 สมาคมสโมสรนัลงทุน

 

 

E-Learning

E-Learning

แนะนำบริการ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.