ข่าวประกาศ RMTS

     สมาคมสโมสรนักลงทุนได้ปรับปรุงระบบ และขั้นตอนการทำงานเกี่ยวกับการออกหนังสืออนุมัติ
สั่งปล่อยวัตถุดิบ
ด้วยระบบ Import Online ให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงได้เผยแพร่ขั้นตอนและ
วิธีปฏิบัติงานของสมาคมให้สมาชิกและผู้ใช้บริการได้รับทราบ

iconDownload
วิธีปฏิบัติ : ขั้นตอนการสั่งปล่อยวัตถุดิบและวัสดุจำเป็น

ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกบริการสั่งปล่อยวัตถุดิบ
โทรศัพท์ 02-9361429 ต่อ 130 -132 และ 142,150 – 157

E-Learning

E-Learning

แนะนำบริการ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.