เปลี่ยนแปลงแก้ไข Template Excel File ที่ใช้สำหรับ Upload ข้อมูลงานสั่งปล่อยเครื่องจักรด้วยระบบ eMT Online
ตามรายละเอียดดังนี้

1. Sheet “Invoice” เพิ่มเติม Column “ItemCount” โดยให้ระบุจำนวนรายการที่ขอสั่งปล่อยตามที่บริษัทกรอกข้อมูลเข้ามา
    ซึ่งเมื่อ Upload ข้อมูลเข้าระบบโปรแกรมจะตรวจสอบว่าจำนวนรายการเท่ากับจำนวนที่กรอกข้อมูลมา หรือไม่ เช่น ใน
    Template Excel File กรอกข้อมูลรายการเครื่องจักรจำนวน 5 รายการ ดังนั้นในช่อง ItemCount ก็ต้องใส่ตัวเลขเป็น 5 เช่นกัน
    ถ้าระบุจำนวนไม่ตรงระบบจะไม่สามารถ Upload ข้อมูลได้
2. Sheet “Release Item” เพิ่มเติม Column “Unit”  ใช้สำหรับกรอกข้อมูลสำหรับงานสั่งปล่อยนำกลับเครื่องจักรที่ส่งออกไปซ่อม
    เท่านั้น โดยให้เลือกหน่วยของรายการเครื่องจักรให้ตรงกับที่สั่งปล่อยนำกลับจากส่ง ซ่อมเข้ามา
    (การสั่งปล่อยแบบปกติไม่ต้องกรอกข้อมูลใน Column นี้)

E-Learning

E-Learning

แนะนำบริการ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.