Print

งานขออนุญาตขยายเวลาใช้ธนาคารค้ำประกันเครื่องจักร

การขยายเวลาใช้ธนาคารค้ำประกัน แบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้
• กรณียังไม่ได้รับบัตรส่งเสริม
   - จะผ่อนผันให้ขยายเวลาตามที่เห็นสมควร
• กรณีได้รับบัตรส่งเสริมแล้ว
   - จะผ่อนผันให้ขยายเวลาได้ จากสาเหตุที่สำนักงานเห็นสมควร
 
ตัวอย่างเช่น
   1. อยู่ระหว่างการพิจารณาบัญชีรายการเครื่องจักร
   2. การพิจาณาขยายเวลานำเข้ายังไม่แล้วเสร็จ
   3. การแก้ไขโครงการยังไม่แล้วเสร็จ
   4. อื่น ๆ ตามที่สำนักงานเห็นสมควร

ขั้นตอนการดำเนินงานการขออนุญาตขยายเวลาค้ำประกันเครื่องจักร
 
1. บริษัทเตรียมข้อมูลที่ประเภทคำร้องขอขยายเวลาค้ำประกันเครื่องจักร ในระบบ eMT Online
    โดยเลือกจากคำร้องค้ำประกันที่ต้องการขอขยายเวลาค้ำประกันออกไป แล้วยื่นคำร้องเข้าระบบ
2. พนักงานสมาคม รับเรื่องคำร้องที่ถูกส่งเข้ามาตามลำดับคิวและพิมพ์หนังสืออนุญาตขอขยาย เวลาใช้ธนาคารค้ำประกันและ
    รายงานออกจากระบบ และเสนอเจ้าหน้าที่สำนักงานลงนามอนุมัติ
3. เจ้าหน้าที่สำนักงานลงนามตามหนังสืออนุญาตขอขยายเวลาใช้ธนาคารค้ำประกันเครื่องจักร
4. พนักงานสมาคม ดำเนินการแนบไฟล์หนังสืออนุญาตขอขยายเวลาใช้ธนาคารค้ำประกันเครื่องจักร (.PDF) ผ่านระบบกลับไป
    ให้บริษัทและส่งข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (XML) ให้กับกรมศุลกากรตามลำดับ
5. พนักงานสมาคมส่งมอบเอกสารหนังสืออนุมัติขยายเวลาค้ำประกันเครื่องจักรให้กับบริษัทเพื่อนำไปใช้ในการขยายเวลาที่
    กรมศุลกากรต่อไป
 
Process Flow Chart
 

E-Learning

E-Learning

แนะนำบริการ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.