Print

งานขออนุมัติบัญชีรายการเครื่องจักร

     บัญชีรายการเครื่องจักร คือ รายการเครื่องจักรทั้งหมดที่ใช้ในโครงการเป็นรายการเครื่องจักร ที่ทำให้กำลังผลิต และกระบวนการผลิตเป็นไปตามโครงการที่ขอรับการส่งเสริมไว้ โดยรายการเครื่องจักรนี้รวมถึง
       -   อะไหล่ของเครื่องจักร
       -   อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ และ โครงโรงงานสำเร็จรูปที่นำมาติดตั้งเป็นโรงงาน
       -   แม่พิมพ์ อะไหล่แม่พิมพ์ อุปกรณ์จับยึด
       -   รายการเครื่องจักรที่ส่งออกไปซ่อมและนำกลับเข้ามาใช้อีก
 
ประเภทของบัญชีรายการเครื่องจักร
 
1. บัญชีเครื่องจักรทั่วไป หมายถึง บัญชีที่จำเป็นต้องใช้ในการผลิต เช่น เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตตามกระบวนการผลิตที่ได้รับการส่งเสริม อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องวัด เครื่องตรวจสอบ และเครื่องใช้ โครงโรงงานสำเร็จรูป เป็นต้น ประกอบด้วย
     1.1 ชื่อหลัก หมายถึงชื่อเครื่องจักรในบัญชีเครื่องจักรทั่วไป
     1.2 ชื่อรอง หมายถึงชื่อเครื่องจักรในบัญชีเครื่องจักรทั่วไปที่ปรากฎในใบขนสินค้าเพื่อใช้ในการเดินพิธีการทางศุลกากร
2. บัญชีอะไหล่ หมายถึง บัญชีอะไหล่ที่นำเข้ามาทดแทนส่วนที่เสียหายของเครื่องจักรทั่วไป รวมถึงส่วนควบและอุปกรณ์เสริม
3. บัญชีแม่พิมพ์ หมายถึง บัญชีแม่พิมพ์หรืออุปกรณ์ที่ทำหน้าที่เสมือนแม่พิมพ์และอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน รวมถึงอะไหล่ของแม่พิมพ์และอุปกรณ์จับยึดชิ้นงาน
 
ข้อมูลที่ควรทราบในการทำบัญชีรายการเครื่องจักร
 
1. การผลิตของบริษัทว่าเป็นแบบใด
2. แผนผังโรงงานเป็นอย่างไร (Plant Layout) (ถ้ามี)
3. จะมีการนำเข้าเครื่องจักรเก่าเข้ามาหรือไม่ ถ้ามีจะต้องเตรียมเรื่องใบรับรองประสิทธิภาพของเครื่องจักร
4. มีรายการเครื่องจักรที่อยู่ในข่ายที่ผลิตได้ในประเทศหรือไม่
5. วิธีการใช้งานระบบ eMT Online ต้องสมัครเข้าใช้บริการและอบรมการใช้งานกับสมาคมสโมสรนักลงทุน
 
ขั้นตอนการดำเนินงานการจัดทำบัญชีรายการเครื่องจักร
 
1. บริษัทเตรียมข้อมูลขั้นตอนการผลิตของโรงงาน โดยหาข้อมูลได้จากเอกสารวาระที่ สำนักงานแนบไปพร้อมกับหนังสือแจ้งมติให้การส่งเสริม และผูกความสัมพันธ์กับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับส่งเสริม
2. บริษัทเตรียมข้อมูลบัญชีรายการเครื่องจักรทั่วไป โดยผูกความสัมพันธ์กับขั้นตอนการผลิต สำหรับเครื่องจักรหลักต้องระบุกำลังการผลิต
   - สำหรับเครื่องจักรเก่า (Used Machine) ต้องเตรียมใบรับรองประสิทธิภาพของเครื่องจักรเก่า
     สามารถหาข้อมูลได้จาก http://www.ifia-federation.org/ พร้อมทั้งแสดงวิธีคำนวณกำลังการผลิต
   - สำหรับรายการเครื่องจักรที่มีผลิตได้ในประเทศ (Negative list) ต้องเตรียมรายละเอียด Specification แนบเข้าในระบบเพิ่มเติม
3. บริษัทเตรียมข้อมูลดังกล่าว ตามรายละเอียดข้างต้นลงในระบบ eMT Online เมื่อกรอกข้อมูลในระบบเรียบร้อยแล้วให้ส่งคำร้องเข้าระบบ
4. การพิจารณาอนุมัติบัญชีรายการเครื่องจักรจะกำหนด Role การพิจารณาออกเป็น 3 ระดับ คือระดับเจ้าหน้าที่ ระดับหัวหน้าสาย และระดับผู้อำนวยการ โดยคำร้องจะถูกส่งให้ระดับเจ้าหน้าที่ก่อน และดำเนินการพิจารณาอนุมัติ/ไม่อนุมัติ รายการเครื่องจักรตามคำร้องที่ถูกส่งเข้ามาตามลำดับคิว
    4.1 กรณีที่รายละเอียดรายการเครื่องจักรไม่ถูกต้อง เช่น ชื่อรายการไม่สื่อว่าเป็นรายการเครื่องจักร (ระบุเป็นรายการอะไหล่หรือรายการแม่พิมพ์) หรือ ระบุการผูกความสัมพันธ์กับขั้นตอนการผลิตไม่ถูกต้อง หรือ ระบุรายละเอียดการใช้งานไม่ถูกต้อง หรือ ระบุวิธีคำนวณกำลังการผลิตไม่ถูกต้อง เป็นต้น จะส่งคำร้องคืนให้กับผู้ใช้บริการแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องและส่งคำร้องเข้าระบบมาใหม่อีกครั้งตามกรอบเวลาที่เจ้าหน้าที่กำหนดเพื่อดำเนินการพิจารณาใหม่อีกครั้ง
    4.2 กรณีที่รายละเอียดรายการเครื่องจักรถูกต้อง ระดับเจ้าหน้าที่จะส่งคำร้องต่อให้กับระดับหัวหน้าสายทบทวนการพิจารณา
    4.3 ระดับหัวหน้าสายดำเนินการทบทวนผลการพิจารณาอนุมัติ/ไม่อนุมัติของเจ้าหน้าที่ โดยแยกออกเป็น 2 กรณี
         4.3.1  กรณีระดับหัวหน้าสายทบทวนผลการพิจารณาโดยเจ้าหน้าที่แล้วเห็นชอบอนุมัติจะดำเนินการส่งคำร้องต่อให้กับผู้อำนวยการกอง
         4.3.2 กรณีระดับหัวหน้าสายทบทวนผลการพิจารณาโดยเจ้าหน้าที่แล้วไม่เห็นชอบจะดำเนินการส่งคำร้องคืนให้กับระดับเจ้าหน้าที่กลับไปพิจารณาบัญชีรายการเครื่องจักรอีกครั้ง
         4.3.3 ระดับผู้อำนวยการอนุมัติคำร้องให้กับบริษัท
5. บริษัทรับผลการพิจารณาในระบบ eMT Online เพื่อใช้ในขั้นตอนขออนุมัติสั่งปล่อย เครื่องจักรต่อไป
 

E-Learning

E-Learning

แนะนำบริการ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.