Print

ขั้นตอนการสมัครใช้บริการ eMT Online

 
MachineIcon1  ขั้นตอนการสมัครใช้บริการระบบ eMT Online :

map rigiseMTOnline

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร (ลงนามพร้อมประทับตราบริษัททุกฉบับ)

• สำเนาบัตรส่งเสริมการลงทุนที่ระบุสิทธิประโยชน์ตามมาตรา 28 และ มาตรา 29 หรือสำเนาตอบรับมติให้การส่งเสริม
• สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
• สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม(ภพ 20)
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือพาสสปอร์ต กรรมการ (ผู้มีรายชื่อในหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล)

อื่นๆ(ถ้ามี)

• หนังสือมอบอำนาจให้ลงนาม ผู้มีอำนาจลงนาม (ผูกพันธ์นิติบุคคล)ตามที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ถ้าผู้ลงนามแทนในเอกสารเป็นผู้รับมอบอำนาจให้ลงนามแทนได้พร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบและผู้รับมอบ

• ข้อตกลงการขอใช้สิทธิประโยชน์สำหรับเครื่องจักรด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์แบบครบวงจร

 

อัตราค่าสมัครเข้าใช้บริการ สุทธิ 4,280 บาท

1. ค่าธรรมเนียม (ไม่มีค่าบำรุงรายปี) 3,500 บาท
2. ค่าบริการชำระล่วงหน้า 500 บาท 
** อัตราดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (280) **

สมาคมได้รับยกเว้นไม่ต้องถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป.101/2544 (ข้อ 12/1(2))

วิธีการสมัครและการชำระเงิน

1. สมัครใช้บริการแบบออนไลน์ (กรอกข้อมูลพร้อมแนบเอกสารให้ครบถ้วน)
2. รออนุมัติและท่านจะได้รับการติดต่อกลับภายใน 3 ชั่วโมง
3. นำแบบฟร์อมการชำระเงินที่ได้รับจากทางอีเมลไปชำระค่าบริการ
    3.1 ชำระเงินผ่านหน้าเคาน์เตอร์ของธนาคารสาขาใด ก็ได้ทั่วประเทศ และส่งสำเนาหลักฐานการชำระเงินกลับมาทาง                     อีเมล  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือแฟกซ์ 02-936 1441-2 
    3.2 ชำระที่แผนกการเงินของสมาคมฯพร้อมรับใบเสร็จ (แผนที่สมาคม)
 

price rate emt rmts 221159 Page 2


การอบรมก่อนการใช้งาน

ผู้สมัครใช้บริการจะได้รับการอบรมฟรี 1 ท่าน หลักสูตร 2 วัน ดังนี้
 
• วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
• วิธีการเตรียมข้อมูลงานสิทธิและประโยชน์สำหรับเครื่องจักรด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบครบวงจร (eMT online)
 
ก่อนการเริ่มใช้บริการ สมาคมฯ จะแจ้งวันเวลาและสถานที่อบรมให้ผู้สมัครใช้บริการทราบภายหลัง(จากข้อมูลที่ท่านลงทะเบียนไว้)
ทั้งนี้หากบริษัทต้องการส่งผู้เข้าอบรมมากกว่า 1 คน จะต้องชำระค่าอบรมเพิ่มเติม (รายละเอียดและหลักสูตร คลิก)

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม

1. มีความรู้และทักษะเบื้องต้นในการใช้งานคอมพิวเตอร์ด้วยระบบปฏิบัติการ Windows XP ขึ้นไป
2. มีความรู้และทักษะเบื้องต้นในการใช้งานโปรแกรม Browser Internet Explorer 6.0 ขึ้นไป
3. มีความรู้และทักษะเบื้องต้นในการใช้งานปรแกรม Microsoft Office 2003 ขึ้นไป
4. มีความรู้และทักษะเบื้องต้นในการใช้งานในการแก้ไขปัญหา Software และ Hardware

E-Learning

E-Learning

แนะนำบริการ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.