1. บริษัทดำเนินการจัดทำบัญชีรายการเครื่องจักรตามบัตรส่งเสริมที่ได้รับอนุมัติให้ควบ/รวม/โอนกิจการด้วย Template Excel File (สามารถ Download ได้จากหน้า Login ระบบ) โดยสร้างขั้นตอนการผลิตขึ้นมาใหม่และผูกความสัมพันธ์กับรายการเครื่องจักรจากบัตรผู้โอนทุกรายการ ทั้งนี้ถ้าตรวจสอบแล้วพบว่ารายการเครื่องจักรจากบัตรผู้โอนมีชื่อซ้ำกันให้บริษัทเลือกรายการนั้นมาชื่อเดียวและรวมจำนวนไว้ในรายการเดียวกัน

2. บริษัทส่งข้อมูล Template Excel File ให้กับสมาคม

3. สมาคมดำเนินการโอนข้อมูลบัญชีรายการเครื่องจักรเข้าระบบ eMT Online

4. กรณีที่บริษัทมีรายการอะไหล่จากบัตรผู้โอน บริษัทต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลบัญชีอะไหล่ด้วย Template Excel File  (สามารถ Download ได้จากหน้า Login ระบบ) โดย Export รายการเครื่องจักรที่โอนเข้าระบบในครั้งแรกกออกมาเพื่อตรวจสอบลำดับรายการเครื่องจักร และผูกความสัมพันธ์กับรายการอะไหล่จากบัตรผู้โอนทุกรายการ ทั้งนี้ถ้าตรวจสอบแล้วพบว่ารายการอะไหล่จากบัตรผู้โอนมีชื่อซ้ำกันให้บริษัทเลือกรายการนั้นมาชื่อเดียว

5. กรณีที่บริษัทมีรายการแม่พิมพ์จากบัตรผู้โอน บริษัทต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลบัญชีแม่พิมพ์ด้วย Template Excel File  (สามารถ Download ได้จากหน้า Login ระบบ) โดย ผูกความสัมพันธ์กับขั้นตอนการผลิตของบัตรผู้รับโอนกับรายการแม่พิมพ์จากบัตรผู้โอนทุกรายการ ทั้งนี้ถ้าตรวจสอบแล้วพบว่ารายการแม่พิมพ์จากบัตรผู้โอนมีชื่อซ้ำกันให้บริษัทเลือกรายการนั้นมาชื่อเดียว

6. บริษัทส่งข้อมูล Template Excel File ให้กับสมาคม

7. สมาคมดำเนินการโอนข้อมูลบัญชีรายการอะไหล่/แม่พิมพ์เข้าระบบ eMT Online

8. เมื่อสมาคมดำเนินการโอนข้อมูลบัญชีรายการเครื่องจักร(ตามข้อ 3) บัญชีรายการอะไหล่ และแม่พิมพ์ (ตามข้อ 7) เข้าระบบแล้ว จะดำเนินการโอนข้อมูลงานสั่งปล่อยเครื่องจักร งานส่งคืน-ส่งซ่อมเครื่องจักร งานยกเลิกเครื่องจักรเข้าระบบอีกครั้งตามลำดับ

*** สำหรับบริษัทผู้โอนที่มีงานค้ำประกันคงค้างอยู่ในระบบ ต้องดำเนินการถอนค้ำประกันให้แล้วเสร็จภายใต้บริษัทผู้โอนก่อน ไม่สามารถโอนข้อมูลงานค้ำประกันไปให้บริษัทผู้รับโอนเพื่อถอนค้ำประกันแทนได้***
 

E-Learning

E-Learning

แนะนำบริการ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.