Print

บริการแปลเอกสาร

บริการแปลเอกสาร

บริการแปลเอกสาร  (Translation)
            สมาคมสโมสรนักลงทุน ให้บริการแปลเอกสารแก่บริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน และ
  บริษัทอื่น ๆ ที่สนใจ  โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

    1. แปลเอกสารด้านการส่งเสริมการลงทุน เช่น บัตรส่งเสริม หนังสือ/ประกาศ บีโอไอ เอกสารยื่น ขอรับการส่งเสริมการลงทุน
หนังสือแจ้งมติ หนังสือขอแก้ไขกำลังการผลิต เอกสารรายการ

        เครื่องจักร เป็นต้น
    2. แปลเอกสารราชการส่วนบุคคลต่าง ๆ เช่น สูจิบัตร ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ใบรับรอง
        สถานภาพ ใบรับรอง สถานที่เกิด ทะเบียนสมรส ใบสำคัญการหย่า ใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยน  
        นามสกุล ใบอนุญาตทำงาน หนังสือเดินทาง ใบขับขี่ เป็นต้น
    3. แปลเอกสารทางการศึกษา เช่น ใบแสดงผลการศึกษาทุกระดับการศึกษา ปริญญาบัตร
        ประกาศนียบัตรต่าง ๆ เป็นต้น

อัตราค่าแปลเอกสารภาษาจีน (ราคาต่อ 1 แผ่นกระดาษ A4)

รายการ  ราคาต่อหน้า (บาท)
จีนแปลเป็นไทย จีนแปลเป็นอังกฤษ ไทยแปลเป็นจีน อังกฤษแปลเป็นจีน
เอกสารทางการศึกษา ขั้นต่ำ 1000 ขั้นต่ำ 1000 ขั้นต่ำ 1000 ขั้นต่ำ 1000
เอกสารราชการส่วนบุคคล ขั้นต่ำ 1000 ขั้นต่ำ 1000 ขั้นต่ำ 1000 ขั้นต่ำ 1000
เอกสารประเภทอื่น ๆ กรุณาโทรสอบถามราคาเพิ่มเติม

(**ราคาดังกล่าวไม่รวม VAT 7%)

อัตราค่าแปลเอกสารภาษาญี่ปุ่น (ราคาต่อ 1 แผ่นกระดาษ A4)

รายการ ราคาต่อหน้า (บาท)
ญี่ปุ่นแปลเป็นไทย ญี่ปุ่นแปลเป็นอังกฤษ ไทยแปลเป็นญี่ปุ่น อังกฤษแปลเป็นญี่ปุ่น
เอกสารทางการศึกษา ขั้นต่ำ 1000 ขั้นต่ำ 1000 ขั้นต่ำ 1000 ขั้นต่ำ 1000
เอกสารราชการส่วนบุคคล ขั้นต่ำ 1000 ขั้นต่ำ 1000 ขั้นต่ำ 1000 ขั้นต่ำ 1000
เอกสารประเภทอื่น ๆ กรุณาโทรสอบถามราคาเพิ่มเติม

(**ราคาดังกล่าวไม่รวม VAT 7%)

อัตราค่าแปลเอกสารภาษาตะวันตก (ราคาต่อ 1 แผ่นกระดาษ A4)

รายการ     ราคาต่อหน้า (บาท)
ตะวันตกแปลเป็นไทย ตะวันตกแปลเป็นอังกฤษ ไทยแปลเป็นตะวันตก อังกฤษแปลเป็นตะวันตก
เอกสารทางการศึกษา ขั้นต่ำ 1700 ขั้นต่ำ 1700 ขั้นต่ำ 1700 ขั้นต่ำ 1700
เอกสารราชการส่วนบุคคล ขั้นต่ำ 1700 ขั้นต่ำ 1700 ขั้นต่ำ 1700 ขั้นต่ำ 1700
เอกสารประเภทอื่น ๆ

กรุณาโทรสอบถามราคาเพิ่มเติม

(**ราคาดังกล่าวไม่รวม VAT 7%)

อัตราค่าแปลเอกสารภาษาอังกฤษ (ราคาต่อ 1 แผ่นกระดาษ A4)

รายการ ราคาต่อหน้า (บาท) 
อังกฤษแปลเป็นไทย ไทยแปลเป็นอังกฤษ
เอกสารด้านการส่งเสริมการลงทุน - 650
เอกสารทางการศึกษา ขั้นต่ำ 1000 ขั้นต่ำ 1000
เอกสารราชการส่วนบุคคล ขั้นต่ำ 1000 ขั้นต่ำ 1000
เอกสารประเภทอื่น ๆ กรุณาโทรสอบถามราคาเพิ่มเติม

(**ราคาดังกล่าวไม่รวม VAT 7%)

หมายเหตุ
     1. ราคาขั้นต่ำระยะเวลาดำเนินการกำหนดตามปริมาณงานโดยเกณฑ์มาตรฐานตั้งแต่ 7 วันทำการขึ้นไป
     2. ระยะเวลาดำเนินการด่วนภายใน 5 วันทำการ คิดอัตราเพิ่มจากปกติ 50%
     3. ระยะเวลาดำเนินการด่วนภายใน 3 วันทำการ คิดอัตราเพิ่มจากปกติ 100%
     4. ในกรณีที่มีการยกเลิกการว่าจ้างแปลเอกสารหลังจากลูกค้าได้ทำการตกลงว่าจ้างแล้ว ลูกค้า    
         จะต้องเสียค่าปรับ  โดยคำนวณจากปริมาณงานเท่าที่ผู้แปลได้ดำเนินการแปลเสร็จแล้ว  
         หากผู้แปลได้ดำเนินการแปลงานเสร็จไปมากกว่าครึ่งหนึ่งของปริมาณงานทั้งหมด ผู้ว่าจ้างต้อง
         จ่ายค่าปรับเป็นค่าบริการเต็มราคา
     5. ค่าบริการดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
     6. ค่าบริการแปลเอกสารอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความยากง่ายของเนื้องานและความหนาแน่น
         ของตัวอักษร
     7. กรณีลูกค้าต้องการให้สมาคมจัดส่งเอกสารให้ทางไปรษณีย์จะคิดค่าบริการเพิ่ม 50 บาท/ครั้ง
     8. สมาคมได้รับยกเว้นไม่ต้องถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ทป. 101/2544
         ข้อ 12/1(2)
** สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แผนกบริการนักลงทุน  โทรศัพท์ 02 936-1429        
     ต่อ 212 (ชาตรี) โทรสาร 02 936-1441-2  หรือ E-mail :   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  


วิธีการชำระเงิน และรับงานแปล

     1. ชำระค่าบริการผ่านธนาคาร (Bill payment) โดยใช้แบบฟอร์มการชำระเงินเพื่อเข้าบัญชี “สมาคม
         สโมสรนักลงทุน”  ซึ่งมีค่าธรรมเนียมนอกเหนือจากค่าบริการตามที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม
         ทั้งนี้  เมื่อทางบริษัททำการชำระค่าบริการผ่านทางเคาน์เตอร์ธนาคารเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งหลักฐาน
         การชำระเงินมาที่โทรสารหมายเลข 02-9361441-2 หรือ E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    โดยสมาคมจะทำ
         การส่งมอบงานแปลและออกใบเสร็จให้กับบริษัทต่อไป
     2. ชำระเป็นเงินสดที่ฝ่ายบัญชีและการเงิน สมาคมสโมสรนักลงทุน หลังจากบริษัทได้รับใบเสร็จรับเงิน
         เรียบร้อยแล้ว กรุณานำใบเสร็จมาติดต่อที่แผนกบริการนักลงทุนเพื่อขอรับงานแปลต่อไป
     3. หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการชำระค่าบริการ ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน
         โทรศัพท์ 0 2936 1429 ต่อ 403 - 404

 

E-Learning

E-Learning

แนะนำบริการ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.