"เรียนผู้ใช้บริการงานสิทธิและประโยชน์ด้านเครื่องจักร เพื่อทราบประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน (BOI) ที่เกี่ยวข้องกับงานสิทธิและประโยชน์ด้านเครื่องจักร"


แหล่งที่มา: http://www.boi.go.th
         
      
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ที่เกี่ยวข้องกับงานสิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักร


 ลำดับที่

ประกาศ
ลงวันที่
เรื่อง

1

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุนที่
.2/2546

30-..-46

  หลักเกณฑ์การพิจารณาอนุมัติการนำเครื่องจักร
  เก่าใช้แล้วเข้ามาใช้ในโครงการที่ได้รับส่งเสริม

2

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุนที่
.1/2548

18-..-48

  กำหนดเวลาการนำเข้าเครื่องจักรและการเปิด
  ดำเนินการ

3

ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
ที่
6/2549

20-มี..-49

  การยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรสำหรับ
  อุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า

4

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุนที่
.2/2554

4-..-54

  วิธีปฏิบัติในการใช้สิทธิและประโยชน์สำหรับเครื่อจักร
  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แบบ
ครบวงจร                          (Electronic Machine Tracking (eMT Online))

5

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ .2/2556

  15-..-56 

  แนวทางการยกเว้นลดหย่อนอากรขาเข้าสำหรับ
  เครื่องจักร
และอุปกรณ์

6 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ 5/2556
 
22-..-56
 
  การยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับแม่พิมพ์
7

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ ป.4/2556

23-ส.ค.-56
  วิธีปฏิบัติในการใช้สิทธิและประโยชน์สำหรับเครื่องจักร
  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

8


ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนที่ ป.5/2556


10-ต.ค.-56

  การยกเลิกหนังสือขอใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นหรือ
  ลดหย่อนอาการขาเข้าสำหรับเครื่องจักรเพื่อใช้ในการ
  เดินพิธีการทางศุลกากร


 

E-Learning

E-Learning

แนะนำบริการ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.