ดาวน์โหลดแบบฟอร์มงานฐานข้อมูล
Download
 1. แบบฟอร์มจดหมายขอยื่นงานฐานข้อมูล
 2. ใบลงทะเบียนใช้บริการสั่งปล่อยและตัดบัญชีวัตถุดิบ
 3. แบบฟอร์มทางด่วน
 4. แบบฟอร์มการขอโอนสูตรการผลิต
 5. แบบฟอร์ม ตารางการสรุปยอดคงเหลือ (รวมสต็อก)(รับโอนกิจการ)(รวมโครงการ)
 6. แบบฟอร์มขอแก้ไขข้อมูลรุ่นของผลิตภัณฑ์(Model)ที่มีชื่อรุ่นเกิน 35 ตัวอักษร
 7. แบบฟอร์มหนังสือยื่นขอแก้ไขรับรองหน่วยผลิตภัณฑ์
 8. แบบฟอร์มขอรับรองการเพิ่ม-แก้ไข รหัสพิกัดศุลกากร
 9. แบบฟอร์มหนังสือขอปรับยอดคงเหลือจากระบบเดิม เพื่อโอนเข้าระบบ RMTS
10. หนังสือเปลี่ยนแปลงข้อมูลชื่อและที่อยู่บริษัท
11. แบบฟอร์มข้อตกลงการใช้งานวัตถุดิบ (เป็น PDF)
12. ใบบันทึกรับเรื่องบริการงานวัตถุดิบ

E-Learning

E-Learning

แนะนำบริการ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.