ข่าวประกาศ RMTS

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

เรื่อง วิธีปฏิบัติในการใช้สิทธิและประโยชน์ยกเว้นอาการขาเข้าสำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นเพื่อใช้ในการผลิตเพื่อการส่งออก

          เพื่อให้เกิดความชัดเจน รวดเร็ว และเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ได้รับการส่งเสริมที่ขอใช้สิทธิและประโยชน์เว้นอากรขาเข้าสำหรับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นที่ต้องนำเข้ามาจากต่างประเทศเพื่อใช้ ผลิต ผสม หรือผลิตผลเฉพาะที่ใช้ในการส่งออก ตามมาตรา ๓๖ (๑) แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. ๒๕๒๐

E-Learning

E-Learning

แนะนำบริการ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.