Print

แบบฟอร์ม Counter Service

Bannerweb email

global 1. ใบสมัครใช้บริการ Counter Service  สมัครฟรี! คลิกเลย aoqk4j

global 2. ข้อตกลงการใช้บริการงาน Counter Service
            2.1 งานรับคีย์ข้อมูลด้านเครื่องจักรด้วยระบบ eMT Online

            2.2 งานขออนุญาตนำเข้าช่างฝีมือ และผู้ชำนาญการด้วยระบบ e-Expert
            2.3 งานรับคีย์ข้อมูลด้านวัตถุดิบด้วยระบบ RMTS-2011 

global 3. เอกสารคำขอรับบริการข้อมูลเครื่องจักรและวัตถุดิบ new03
            3.1
คำขอรับบริการข้อมูลเครื่องจักร 
            3.2
คำขอรับบริการข้อมูลวัตถุดิบ

สำคัญ!! ผู้ใช้บริการสามารถส่งเอกสารคำขอรับบริการข้อมูลเครื่องจักรและวัตถุดิบ
มาพร้อมเอกสารประกอบคำขอมาที่ สำนักงานใหญ่ สมาคมสโมสรนักลงทุน
(แผนก CSC) เลขที่ 1 อาคาร ที พี่ แอนด์ ที ชั้น 16 ถนนวิภาวดีรังสิต
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ทั้งนี้ เพื่อความถูกต้องและครบถ้วนสำหรับเอกสารที่ใช้ประกอบคำขอรับบริการ
ทางสมาคมโดยแผนก Counter Service & Call Center มีบริการตรวจสอบเอกสารล่วงหน้า
เพื่อช่วยประหยัดเวลาให้กับผู้ใช้บริการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0 2936 1429 ต่อ 310-315
โทรสาร 0 2936 1429 ต่อ 391
อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

เอกสารประกอบคำขอ
 • กรณีผู้มีอำนาจมาดำเนินการด้วยตนเอง   
   1. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท (หน้าแรก)

   2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทางสำหรับชาวต่างชาติ
       พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
 • กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทน
   1. หนังสือมอบอำนาจ (หัวจดหมายบริษัท) (ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจ) ระบุรายละเอียด
      ให้ชัดเจน ลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจและประทับตราบริษัท พร้อมติดอากรแสตมป์
      ดังนี้
     1.1 มอบอำนาจให้บุคคลเดียว หรือหลายคนกระทำการครั้งเดียว ติดอากรแสตมป์ 10 บาท
     1.2 มอบอำนาจให้บุคคลเดียว หรือหลายคนร่วมกระทำการมากกว่าครั้งเดียว ติดอากร
          แสตมป์ 30 บาท
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรอง
      สำเนาถูกต้อง
  3. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท (หน้าแรก)E-Learning

E-Learning

แนะนำบริการ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.