บีโอไอแนะเอสเอ็มอีไทย
ผนึกกาลังร่วมลงทุนเจาะตลาดเพื่อนบ้าน

บีโอไอ ชี้ตลาดต่างประเทศโอกาสสาคัญนักลงทุนไทย โดยเฉพาะกลุ่มประเทศซีแอลเอ็มวี หลังทุนนอกรายใหญ่แห่ขยายตลาด ย้าต้องเร่งยกระดับธุรกิจร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน ผนึกพันธมิตรลงทุนรูปแบบคลัสเตอร์ เสริมแกร่งธุรกิจ
นายชูวงศ์ ตั้งคุณสมบัติ ผู้อานวยการกองส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่าปัจจุบันโอกาสการเข้าไปลงทุนในต่างประเทศนั้นเปิดกว้างอย่างมาก แต่ก็มีความท้าทายและการแข่งขันที่สูงขึ้น จะเห็นได้ว่าการลงทุนของต่างชาติใน สปป.ลาว กัมพูชา เมียนมา เวียดนาม เปลี่ยนแปลงไปมากเมื่อเทียบกับเมื่อหลายปีก่อน ซึ่งแต่ละประเทศมีนักลงทุนต่างชาติเข้าไปลงทุนไม่กี่ประเทศ และไทยถือเป็นกลุ่มทุนรายใหญ่ แต่ในช่วงหลังเริ่มมีการแข่งขันสูงขึ้น เห็นได้จากอันดับการเข้าไปลงทุนใน สปป.ลาว เมียนมา นักลงทุนไทยถูกเบียดอันดับมาอยู่รั้งท้ายกลายเป็นกลุ่มนักลงทุนจากประเทศจีน เกาหลีใต้ มาเลเซีย สิงคโปร์ ขยับขึ้นมาอยู่อันดับต้นๆ แทน ขณะเดียวกันบรรดานักลงทุนท้องถิ่นในประเทศซีแอลเอ็มวี ยังได้พยายามเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ โดยเน้นดึงการลงทุนในอุตสาหกรรมที่มีเทคโนโลยีที่สูงขึ้นและให้ความสาคัญกับนักลงทุนจากทวีปยุโรป และญี่ปุ่นเนื่องจากมีศักยภาพสูง
สาหรับรูปแบบการเข้าไปลงทุนในต่างประเทศของไทยควรเข้าไปในรูปแบบคลัสเตอร์ หรือมีการรวมตัวกันเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางธุรกิจ ซึ่งต้องดาเนินการร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าบริษัทจากญี่ปุ่นได้เปรียบในการลงทุน โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยานยนต์ เนื่องจากการเข้าไปลงทุนในรูปแบบคลัสเตอร์ โดยมีกลุ่มบริษัทใหญ่เข้าไปลงทุนก่อนและมีกลุ่มผู้ผลิตรายเล็กเข้าไปรับช่วงการผลิตอีกทอดหนึ่ง
“นักลงทุนไทยจะต้องยกระดับการพัฒนาทางเทคโนโลยีไปพร้อมกับประเทศเพื่อนบ้าน พัฒนาสินค้าให้ดีขึ้นกว่าเดิม เห็นได้ชัดว่าบริษัทจากประเทศจีนที่ลงทุนในต่างประเทศเขาจะลงทุน 2 ด้านคือ เข้าไปลงทุนในประเทศที่พัฒนาแล้วเพื่อเข้าไปหาเทคโนโลยีและพัฒนาองค์ความรู้ อีกด้านหนึ่งคือไปลงทุนในประเทศกาลังพัฒนาเพื่อเป็นการผ่องถ่ายเทคโนโลยีให้ประเทศที่เข้าไปลงทุนด้วย เป็นการยกระดับการเข้าไปลงทุนต่างประเทศ” นายชูวงศ์ กล่าว
ทั้งนี้การออกไปลงทุนในต่างประเทศต้องอาศัยความพร้อมหลายมิติ ทั้งองค์ความรู้ด้านเศรษฐกิจ การตลาด การเงินระหว่างประเทศ ความรู้ความเข้าใจกฎหมายท้องถิ่นของแต่ละประเทศ ความเข้าใจกฎหมายระหว่างประเทศ บริบททางด้านสังคมและวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ เพื่อกาหนดกลยุทธ์ให้สอดคล้องกัน

รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ 


 

E-Learning

E-Learning

แนะนำบริการ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.