บีโอไอผนึกกำลัง 5 สถานทูตประเทศตลาดใหม่ 
หนุนนักธุรกิจไทยลุยลงทุนต่างประเทศ

บีโอไอ โดยกองส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ หารือ 5 สถานทูตในกลุ่มประเทศตลาดใหม่ ผนึกกาลังสร้างเครือข่ายและช่องทางการลงทุนแบบครบวงจรให้แก่นักธุรกิจไทย ยืนยันแผนจัดกิจกรรมดันผู้ประกอบการไทยลงทุนในต่างประเทศ
นายชูวงศ์ ตั้งคุณสมบัติ ผู้อานวยการกองส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า ผลการเข้าพบหารือกับเอกอัครราชทูตและผู้แทนระดับสูงของสถานทูต ในกลุ่มประเทศตลาดใหม่จานวน 5 ประเทศ พบว่า บีโอไอได้รับความร่วมมืออย่างดีในการสนับสนุนนักธุรกิจไทยไปลงทุนในต่างประเทศ โดยเอกอัครราชทูต และกงสุลกิตติมศักดิ์ที่บีโอไอเข้าพบต่างยืนยันจะให้ความช่วยเหลือและประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ของแต่ละประเทศ เพื่อสนับสนุนบทบาทการส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศของบีโอไออย่างเต็มที่
สาหรับผู้ที่บีโอไอได้เข้าพบปะหารือ ได้แก่ นายอะศิม อิฟติคัร อะห์มัด เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐอิสลามปากีสถานประจาประเทศไทย นางสาวราอูชัน เยสบูลาโตวา เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐคาซัคสถานประจาประเทศไทย นายอาห์เมด นูฮู บามัลลี เอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐไนจีเรีย นางซานา ฮะมัด อะลาวัด กูราฟี เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐซูดานประจาประเทศไทย และดร.สิชา สิงห์สมบุญ กงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐกานาประจาประเทศไทย
“กองส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศได้หารือกับบรรดาเอกอัครราชทูตในเรื่องสถานการณ์ด้านการเมือง เศรษฐกิจ โอกาสด้านการค้าและการลงทุน อุตสาหกรรมเป้าหมายที่เหมาะกับนักธุรกิจไทย ข้อมูลทาเลเขตที่ตั้งที่สะดวกต่อการลงทุน ตลอดจนการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในแต่ละประเทศเพื่อให้ผู้ประกอบการไทยได้ข้อมูลที่ชัดเจน ถูกต้อง ง่ายต่อการนาไปประกอบการตัดสินใจลงทุนในกลุ่มพื้นที่ประเทศตลาดใหม่ต่อไป” นายชูวงศ์กล่าว
จากการหารือในเบื้องต้น พบว่า ประเทศปากีสถานมีเป้าหมายส่งเสริมการลงทุนไทยในอุตสาหกรรม พลังงาน เหมืองแร่ อาหารทะเลแปรรูป อัญมณีและเครื่องประดับ ประเทศคาซัคสถานต้องการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง ชิ้นส่วนยาง กระจก เกษตรแปรรูป เหมืองแร่ ปิโตรเคมี ประเทศซูดานต้องการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมประมงและอาหารแปรรูป ประเทศไนจีเรียต้องการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเกษตร อาหารแปรรูป ทาเหมืองพลอย พลังงาน และประเทศกานาต้องการส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ เกษตร เป็นต้น

รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ 


 

E-Learning

E-Learning

แนะนำบริการ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.