บีโอไอนาเอสเอ็มอีไทยบุกญี่ปุ่น
สร้างเครือข่ายอุตสาหกรรม อาหาร - อุปกรณ์การแพทย์

บีโอไอสงขลา จับมือบีโอไอพิษณุโลก นาคณะผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยจากภาคใต้และภาคเหนือเดินทางไปเยือนโตเกียว และโอซากา ประเทศญี่ปุ่น หวังสร้างเครือข่ายและขยายโอกาสทางธุรกิจในกลุ่ม อุตสาหกรรมอาหารและอุปกรณ์ทางการแพทย์
นายภนธร วงศ์พรหม ผู้อานวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 5 (จังหวัดสงขลา) สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า กองประสานและพัฒนาปัจจัยการลงทุน ร่วมกับศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 (พิษณุโลก) และบีโอไอสงขลา จะจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายการลงทุน โดยจะนาคณะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) เดินทางไปกรุงโตเกียว และนครโอซากา ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 4 – 8 มีนาคม 2562
โดยกิจกรรมสาคัญ ได้แก่ เข้าร่วมชมงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่ม FOODEX JAPAN 2019 ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้านานาชาติที่มีมากกว่า 3,700 บูธจาก 80 ประเทศทั่วโลก และจะเป็นตลาดสาหรับ เอสเอ็มอีไทยในกลุ่มสินค้าอาหารและเครื่องดื่มในอนาคต เพราะญี่ปุ่นนาเข้าอาหารจากทั่วโลกปีละกว่า 6 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยเฉพาะอาหารสาเร็จรูป อาหารเพื่อสุขภาพ อาหารเสริม ซึ่งเป็นกลุ่มที่ประเทศไทยมีศักยภาพและมีความหลากหลายในด้านทรัพยากรธรรมชาติ เช่น พืช ผัก สมุนไพร และยังเป็นเวทีให้ผู้ประกอบการไทยได้พบปะและขยายความร่วมมือกับผู้ผลิตสินค้าอาหารและเครื่องดื่มชั้นนาจากทั่วโลกไปสู่การสร้างความร่วมมือกันในอนาคตด้วย
นอกจากนี้ คณะของเอสเอ็มอีไทยจะได้เดินทางไปเยี่ยมชมกิจการผลิตอาหารชั้นนาของญี่ปุ่น ได้แก่ บริษัท Morinaga Milk Industry ผู้ผลิตและจาหน่ายผลิตภัณฑ์นมที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น และบริษัท Nipro Corporation ผู้ผลิตอุปกรณ์การแพทย์ของญี่ปุ่น และถือเป็นบริษัทผู้เชี่ยวชาญการคิดค้นและสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์

รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ 


 

E-Learning

E-Learning

แนะนำบริการ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.