บีโอไอบุก 3 เมืองอุตสาหกรรมเกาหลี
เจาะบริษัทเป้าหมายใหม่ - ดึงลงทุนในไทย

บีโอไอโรดโชว์ 3 เมืองอุตสาหกรรมเกาหลีใต้ หารือ 30 บริษัทเป้าหมายรายใหม่ ชวนลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมายในไทย อาทิ เครื่องมือแพทย์ ดิจิทัล พร้อมมอบบีโอไอประจากรุงโซลติดตามใกล้ชิด มั่นใจนักลงทุนเกาหลีมาไทยตามนโยบาย New Southern Policy ของรัฐบาลเกาหลี
นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า เมื่อช่วงต้นเดือนธันวาคม 2561 บีโอไอและสานักงานเศรษฐกิจการลงทุนประจาเกาหลีใต้ (บีโอไอโซล) ได้เดินทางไปชักจูงการลงทุนในนครปูซาน อุลซาน และชางวอน ซึ่งเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่สาคัญของประเทศเกาหลีใต้ โดยได้พบปะหารือกับผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาลท้องถิ่น หอการค้าและสภาอุตสาหกรรม และ นักธุรกิจรายสาคัญในอุตสาหกรรมเครื่องจักร เครื่องมือแพทย์ ชิ้นส่วนรถยนต์ กลุ่มดิจิทัล และโลจิสติกส์
“บีโอไอได้พบปะหารือกับนักธุรกิจเกาหลีใน 3 เมือง รวมจานวนกว่า 30 บริษัท ซึ่งต่างก็แสดงความสนใจต่อการเข้ามาลงทุนในประเทศไทย และได้ซักถามในหลายประเด็น เช่น ค่าแรง ขั้นตอนการจัดตั้งธุรกิจ การขอสมาร์ทวีซ่า การหาผู้ร่วมทุน ความคืบหน้าของโครงการอีอีซี และสิทธิประโยชน์สาหรับการลงทุนทั้งในและนอกอีอีซี ซึ่งได้มอบหมายให้สานักงานบีโอไอที่เกาหลีติดตามนักธุรกิจกลุ่มนี้อย่างใกล้ชิดต่อไป”
“ช่วงนี้เป็นจังหวะเหมาะที่จะดึงการลงทุนจากเกาหลี โดยเฉพาะจากเมืองปูซาน อุลซาน และชางวอน ที่เป็นแหล่งอุตสาหกรรมหลัก เนื่องจากต้นทุนค่าแรงในเกาหลีเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา และมาตรการจากัดชั่วโมงการทางานของแรงงาน ทาให้บริษัทเกาหลีในภาคอุตสาหกรรมการผลิตเริ่มมองหาแหล่งลงทุนนอกประเทศ ประกอบกับรัฐบาลเกาหลีมีนโยบาย New Southern Policy ที่จะกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับกลุ่มประเทศอาเซียนให้แน่นแฟ้นขึ้น จึงเป็นแรงผลักดันให้นักธุรกิจเกาหลีสนใจ
ภูมิภาคอาเซียนและประเทศไทยมากขึ้น โดยเฉพาะในปีหน้าที่ไทยจะเป็นประธานอาเซียน จึงเป็นโอกาสดีที่ไทยจะแสดงศักยภาพทางเศรษฐกิจ และใช้จังหวะนี้ดึงการลงทุนจากเกาหลีให้มากขึ้น” นายนฤตม์ กล่าว

รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ 


 

E-Learning

E-Learning

แนะนำบริการ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.