บีโอไอนาทัพชิ้นส่วนไทยขยายตลาดอีสาน
ปูทางสร้างนวัตกรรมร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

บีโอไอ เตรียมนาผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยบุกขยายตลาดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เน้นจับคู่ธุรกิจ และเจรจาซื้อขายชิ้นส่วนกับบริษัทชั้นนาในกลุ่มยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ทางการแพทย์ พร้อมเยี่ยมชม “สถาบันวิจัยและพัฒนา” ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี หวังปูทางสร้างความร่วมมือด้านนวัตกรรม
นายพัลลภ บุญศิริ ผู้อานวยการกองพัฒนาและเชื่อมโยงการลงทุน สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 19-21 ธันวาคม 2561 บีโอไอโดยกองพัฒนาและเชื่อมโยงการลงทุน และศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 2 (บีโอไอนครราชสีมา) จะจัดกิจกรรม นาผู้ผลิตชิ้นส่วนไทย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) เดินทางไปร่วมกิจกรรมเชื่อมโยงอุตสาหกรรม ภายใต้ชื่อ “กิจกรรมเชื่อมโยงอุตสาหกรรม ณ จังหวัดนครราชสีมา”
เอสเอ็มอีผู้ผลิตชิ้นส่วนไทยจะได้เยี่ยมชมสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มหาวิทยาลัยแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม) ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาที่เป็นสื่อกลางในการประสานประโยชน์และความต้องการเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาระหว่างหน่วยงานและบุคลากรของมหาวิทยาลัยกับองค์กรและหน่วยงานภายนอก เพื่อให้เกิดการนาข้อมูลการวิจัยที่ตรงกับความต้องการของภาคเอกชน รวมถึงนาไปใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและประเทศ
“บทบาทสาคัญของสถาบัน ยังมีการประสานงานวางแผน รวมถึงจัดหาและระดมเงินทุนวิจัยและอุปกรณ์เครื่องมือเพื่อการวิจัย รวมถึงร่วมมือกับองค์กรหรือสถาบันต่างๆ เพื่อให้เกิดการผลิตผลงานวิจัยและพัฒนา ที่ตรงกับความต้องการของภาคเอกชน ซึ่งบางส่วนยังสามารถนาไปสู่การต่อยอดเชิงพาณิชย์ต่อไป” นายพัลลภ กล่าว

รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ 


 

E-Learning

E-Learning

แนะนำบริการ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.