บีโอไอชี้แจงกรณี ข้อกังวลนักลงทุนต่างชาติซื้อที่ดิน
แลกกับการลงทุนในอีอีซี

ตามที่มีข้อกังวลเกี่ยวกับการถือครองที่ดินของนักลงทุนต่างชาติในพื้นที่อีอีซี นั้น สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ขอชี้แจงข้อมูลในเรื่องนี้ว่า ตามมาตรา 27 ของ พ.ร.บ.ส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 กาหนดให้ผู้ได้รับการส่งเสริมการลงทุนสามารถขออนุญาตถือกรรมสิทธิ์ที่ดินสาหรับประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนได้ตามจานวนที่คณะกรรมการเห็นสมควร
ทั้งนี้ ในการอนุญาต สานักงานจะพิจารณาถึงความเหมาะสมของจานวนที่ดินที่จาเป็นต้องใช้เพื่อประกอบกิจการเฉพาะในส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนเท่านั้น และหากเลิกกิจการหรือโอนกิจการให้แก่ผู้อื่น ต้องจาหน่ายที่ดินภายใน 1 ปีด้วย
นอกจากนี้ ในการให้การส่งเสริมการลงทุนกิจการใดนั้น คณะกรรมการก็ได้พิจารณาแล้วว่าเป็นกิจการที่มีประโยชน์ต่อประเทศ และกาหนดเงื่อนไขในการให้การส่งเสริมที่เหมาะสมกับสิทธิและประโยชน์ที่จะได้รับ รวมถึงป้องกันไม่ให้ส่งผลกระทบเชิงลบต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่ 


 

E-Learning

E-Learning

แนะนำบริการ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.