บีโอไอแจงปรับใหม่ “สมาร์ทวีซ่า” 
เพิ่มประเภท – ลดเงื่อนไข ดึงต่างชาติเข้าไทย

บีโอไอแจงรายละเอียด หลัง ครม. เห็นชอบการปรับปรุงคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และสิทธิประโยชน์ “สมาร์ทวีซ่า” โดยให้เพิ่มอีก 3 สาขาที่มีสิทธิได้รับสมาร์ทวีซ่า พร้อมจับมือ ตม. เปิดช่องทางพิเศษอานวยความสะดวกเข้าออกประเทศ และลดเงื่อนไขหลักเกณฑ์ คุณสมบัติผู้เชี่ยวชาญ นักลงทุน ผู้บริหาร ผู้ประกอบการ สตาร์ทอัพ และเงินได้ขั้นต่า
นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 มีมติเห็นชอบการปรับปรุงคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และสิทธิประโยชน์สาหรับการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ หรือ สมาร์ทวีซ่า ซึ่งเป็น วีซ่าประเภทพิเศษให้แก่ชาวต่างชาติ ที่เป็นบุคลากรทักษะสูง นักลงทุน ผู้บริหาร และผู้ประกอบการวิสาหกิจเริ่มต้น หรือ สตาร์ทอัพ ที่เข้ามาทางานในอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ เพื่อช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรม เกิดการถ่ายทอดเทคโนโลยีและองค์ความรู้แก่บุคลากรชาวไทยทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน
รายละเอียดของการปรับปรุงคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และสิทธิประโยชน์ของสมาร์ทวีซ่าครั้งนี้ ประกอบด้วย 3 ส่วนสาคัญ คือ 1. การเพิ่มประเภทกิจการอุตสาหกรรมเป้าหมาย อีก 3 ประเภท ได้แก่ 1) การบริการด้านการระงับข้อพิพาททางเลือก (Alternative Dispute Resolution) 2) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และ 3) การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและพลังงานทางเลือก
2. เพิ่มสิทธิและประโยชน์ สาหรับผู้ถือสมาร์ทวีซ่า โดยคณะรัฐมนตรีได้มอบให้สานักงานตารวจตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) เปิดช่องทางพิเศษ หรือ Fast Track เพื่อให้ผู้ถือสมาร์ทวีซ่าสามารถใช้บริการเข้าออกราชอาณาจักรได้ ณ ท่าอากาศยานระหว่างประเทศทุกแห่งที่มีบริการช่องทางพิเศษ

รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่


 

E-Learning

E-Learning

แนะนำบริการ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.