ประกาศประกวดราคางานจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เลขที่ ICPU18_2561

ด้วยสมาคมสโมสรนักลงทุน มีความประสงค์จะประกวดราคางานจัดจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการบริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (Service Management System: SMS) ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 20000-1:2011 เป็นระยะเวลา 180 วัน โดยมีข้อความแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้ ตาม File แนบ


PDF ICon
(ตามรายละเอียดไฟล์แนบ)

flat icons graficheria05

- กำหนดยื่นซองเสนอราคาวันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561 
  ระหว่างเวลา 09.00 น. - 16.00 น. 
ณ ชั้น 12 แผนกจัดซื้อ สมาคมสโมสรนักลงทุน
  เลขที่ 1 อาคาร ที พี แอนด์ ที ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

 

 

ผู้สนใจยื่นซองสอบราคาสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทรศัพท์หมายเลข 02 936 1429 ต่อ 302 (คุณณัฐพงษ์), 307 (คุณเดือนรุ่ง)
โทรสาร 02 936 1420

ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 16.00 น.
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Call Center

Callcenter down

แนะนำบริการ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.