บีโอไอเปิดเวทีแนะเกษตรท้องถิ่น
เร่งขอส่งเสริมเพื่อรับสิทธิประโยชน์ก่อนสิ้นปี

บีโอไอขอนแก่น เตรียมจัดสัมมนาแนะผู้ประกอบการภาคการเกษตร เร่งขอรับส่งเสริมการลงทุนตาม “มาตรการส่งเสริมการลงทุนสาหรับภาคการเกษตรในระดับท้องถิ่น” เผยให้สิทธิทั้งผู้ประกอบการรายย่อย-รายใหญ่ ยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนให้ทันหมดเวลาในช่วงปลายปี 2561 เล็งจัดอีกครั้งที่จังหวัดหนองคาย พร้อมแจงข้อมูล SEZ
นายอิสระ อมรกิจบารุง ผู้อานวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอขอนแก่น) เปิดเผยว่า วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 บีโอไอขอนแก่น จะจัดสัมมนา เรื่อง “บีโอไอ ช่วยลดต้นทุนผู้ประกอบการได้อย่างไร และมาตรการส่งเสริมการลงทุนภาคเกษตรท้องถิ่น” ณ โรงแรมเจริญธานี จังหวัดขอนแก่น เพื่อให้ความรู้ที่ถูกต้องเกี่ยวกับนโยบายและมาตรการส่งเสริมการลงทุนต่างๆ โดยเฉพาะ “มาตรการส่งเสริมการลงทุนสาหรับภาคการเกษตรในระดับท้องถิ่น” ซึ่งจะสิ้นสุดระยะเวลาเปิดให้ยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2561
ทั้งนี้ มาตรการส่งเสริมการลงทุนสาหรับภาคการเกษตรท้องถิ่นของบีโอไอ เป็นมาตรการสาหรับ 2 กลุ่มใหญ่ คือ กลุ่มผู้ประกอบการภาคการเกษตรรายย่อยในประเทศ และกลุ่มผู้ประกอบการรายใหญ่ โดยกรณีเป็นเกษตรกรรายย่อย จะได้รับการผ่อนปรนเงื่อนไขการขอรับการส่งเสริมการลงทุนเป็นพิเศษ เช่น ลดเงินลงทุนจากเกณฑ์ปกติ 1 ล้านบาท เหลือเพียง 500,000 บาท อนุญาตให้นาเครื่องจักรใช้แล้วในประเทศเข้ามาใช้ในโครงการได้ สิทธิประโยชน์ เช่น ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็น 2 เท่าของเงินลงทุน ขณะที่กลุ่มผู้ประกอบการรายใหญ่ จะได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 3 ปี หากมีการสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในท้องถิ่น
“ผู้ประกอบการทั้งรายเล็กและรายใหญ่ ที่ขอรับส่งเสริมการลงทุนตามมาตรการส่งเสริมการลงทุนภาคการเกษตรท้องถิ่น จะได้รับสิทธิและประโยชน์ด้านภาษี ซึ่งจะช่วยให้เกิดการลงทุนและพัฒนาภาคการเกษตรในระดับท้องถิ่นอย่างแท้จริง โดยมั่นใจว่าภายหลังการสัมมนาครั้งนี้จะมีผู้สนใจและยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอเพิ่มขึ้น” นายอิสระ กล่าว
นายอิสระ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากการจัดสัมมนาในจังหวัดขอนแก่นแล้ว บีโอไอยังจะจัดสัมมนาขึ้นอีกครั้ง ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ที่จังหวัดหนองคาย โดยนอกจากให้ความรู้เรื่องมาตรการส่งเสริมการลงทุนภาคการเกษตรท้องถิ่น ยังให้ข้อมูลเรื่องสิทธิประโยชน์เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ (SEZ) เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ส่งเสริมการลงทุนตามนโยบายดังกล่าวด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่


 

E-Learning

E-Learning

แนะนำบริการ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.