กลุ่มอากาศยานฝรั่งเศสสนใจลงทุนไทย
บีโอไอเล็งดึงลงทุนในเขตเมืองการบินภาคตะวันออก

นักธุรกิจกลุ่มอากาศยานฝรั่งเศสเยือนไทย รับฟังนโยบายส่งเสริมอุตสาหกรรมการบินและ อากาศยาน บีโอไอเน้นชวนลงทุนในเมืองการบินภาคตะวันออก (EECa ) พร้อมย้ารัฐบาลมุ่งส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางการบินของภูมิภาค มั่นใจไทยมีแรงจูงใจหลายด้าน ทั้งนโยบายส่งเสริมการลงทุน การขยายตัวของสายการบินเพื่อรองรับการท่องเที่ยวและโลจิสติกส์ และการพัฒนาความสามารถผู้ผลิตชิ้นส่วนในประเทศ เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม
นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยภายหลังการหารือร่วมกับนายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว เอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ซึ่งนาคณะนักธุรกิจรายใหญ่ด้านอุตสาหกรรมอากาศยานจากประเทศฝรั่งเศส เดินทางมาเยือนประเทศไทย อาทิ ผู้ผลิตชิ้นส่วนอากาศยานที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และกิจการศูนย์ซ่อมอากาศยานและการบารุงรักษา เป็นต้น ว่า นักธุรกิจฝรั่งเศสแสดงความสนใจการลงทุนในไทย โดยเฉพาะในพื้นที่เมืองการบินภาคตะวันออก (EECa) โดยบีโอไอได้ชี้แจงรายละเอียดของนโยบายส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมอากาศยาน ซึ่งเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ไทยส่งเสริม เพื่อมุ่งไปสู่การเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมการบินและอากาศยานของภูมิภาค รวมถึงความพร้อมของประเทศไทยภายใต้การดาเนินงานของรัฐบาลเพื่อรองรับการลงทุน โดยเฉพาะในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
นอกจากสิทธิประโยชน์ด้านการลงทุนแล้ว ยังมีปัจจัยสนับสนุนอีกหลายประการ เช่น ทิศทางของอุตสาหกรรมการบินและอากาศยาน ที่มีความสาคัญมากขึ้นเรื่อยๆ จากการขยายตัวของจานวนเที่ยวบิน การขนส่งสินค้า และจานวนผู้โดยสาร ตลอดจนจานวนนักท่องเที่ยวในไทยที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะเพิ่มความต้องการใช้ชิ้นส่วนอากาศยาน และธุรกิจด้าน MRO (Maintenance, repair and Overhaul) หรือศูนย์ซ่อมอากาศยานและการบารุงรักษามากยิ่งขึ้น
ขณะเดียวกันประเทศไทยโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สถาบันยานยนต์ ยังได้เริ่มดาเนินการพัฒนาผู้ประกอบการไทยที่มีความพร้อมและมีศักยภาพสูงในการก้าวเข้ามาเป็นผู้ผลิตชิ้นส่วนอากาศยานเพื่อรองรับตลาดและการเติบโตของอุตสาหกรรมในอนาคต ซึ่งปัจจุบันมีผู้ผลิตไทยที่พัฒนาศักยภาพจนสามารถเดินหน้าไปสู่การผลิตชิ้นส่วนอากาศยานรองรับความต้องการของตลาดได้แล้ว
“นักธุรกิจฝรั่งเศสสอบถามถึงความชัดเจนทั้งด้านการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ รวมถึงกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมอุตสาหกรรมอากาศยาน ซึ่งบีโอไอได้ย้าให้นักธุรกิจมั่นใจว่ารัฐบาลและบีโอไอให้ความสาคัญกับอุตสาหกรรมนี้ เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ โดยมีมาตรการส่งเสริมการลงทุนที่สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเทคโนโลยีและสภาวะการแข่งขันทางธุรกิจ การผลักดันความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคคลากร รวมถึงยังให้ความสาคัญกับการปรับปรุงการอานวยความสะดวกในการดาเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เช่น สมาร์ทวีซ่า ซึ่งจะทาให้ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ เข้ามาทางานในไทยได้สะดวกขึ้น” นางสาวดวงใจกล่าว

รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่


 

E-Learning

E-Learning

แนะนำบริการ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.