บีโอไอติดปีกนักลงทุนรุ่นใหม่ 
ติวเข้มขยายกิจการมุ่งสู่ตลาดต่างประเทศ

 บีโอไอเผยนักลงทุนรุ่นใหม่สนใจร่วมอบรมหลักสูตร “สร้างนักลงทุนไทยในต่างประเทศ” รุ่น 14-15 เกินคาดหมาย จัดติวเข้มทั้งภาคทฤษฎีและปฎิบัติ มุ่งเสริมความรู้และทักษะประกอบการทุกมิติ สนับสนุนนักลงทุนไทยขยายสู่ตลาดต่างประเทศ

นางอรพิน สวัสดิ์พานิช ผู้อานวยการกองส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยภายในงานเปิดการอบรมหลักสูตร “สร้างนักลงทุนไทยในต่างประเทศ หรือ Thailand Overseas Investment Support Center: TOISC รุ่นที่ 14-15” ว่า มีนักธุรกิจรุ่นใหม่ สนใจเข้าร่วมรับการฝึกอบรมตามหลักสูตร ทั้ง 2 รุ่น เกินความคาดหมายที่ตั้งไว้ โดยบีโอไอสามารถรับผู้เข้าฝึกอบรมได้รวม 80 คน จากเดิมตั้งเป้าหมายรับผู้เข้าอบรมไว้เพียง 70 คน
ทั้งนี้การอบรมหลักสูตรดังกล่าวจะเป็นการเตรียมความพร้อมสาหรับนักธุรกิจเพื่อออกไปลงทุนและดาเนินกิจการในต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นการสร้างความรู้ และทักษะในการประกอบธุรกิจ แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนการอบรมภาคทฤษฎี รวมจานวน 60 ชั่วโมง มีเนื้อหาครอบคลุมทุกเรื่องด้านการลงทุนในต่างประเทศ โดยเชิญวิทยากรผู้รู้ในแต่ละสาขาวิชาที่จาเป็นต่อการลงทุนในต่างประเทศ มาบอกเล่าเคล็ดลับ ประสบการณ์ และวิธีการปฏิบัติให้ประสบความสาเร็จ อาทิ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในต่างประเทศ การวางแผนภาษีเพื่อตัดสินใจลงทุนในต่างประเทศ กลยุทธ์การเจรจาต่อรองทางการค้า เคล็ดลับการประเมินลู่ทางการลงทุน เป็นต้น
ส่วนที่สองคือภาคปฏิบัติ บีโอไอจะนาผู้เข้าร่วมอบรมเดินทางไปศึกษาลู่ทางการลงทุนในต่างประเทศ เพื่อสารวจพื้นที่การลงทุนในกลุ่มประเทศอาเซียน และกลุ่มประเทศตลาดใหม่ เพื่อให้ได้เห็นพื้นที่การลงทุนจริง เห็นโอกาสและปัญหาที่จะต้องนากลับมาวิเคราะห์เพื่อปรับใช้กับธุรกิจของตัวเองให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมศึกษาลู่ทางการลงทุนในต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นโอกาสให้ผู้ประกอบการไทยได้พบหน่วยงานภาครัฐไทยในต่างประเทศ ได้มีโอกาสพบปะผู้ประกอบการไทยที่ลงทุนอยู่ในประเทศต่างๆ รวมทั้งได้มีโอกาสพูดคุยพบปะกับนักธุรกิจของประเทศนั้นๆ เพื่อนาไปสู่การพัฒนาเป็นพันธมิตรด้านการลงทุนในอนาคต โดยในการอบรมรุ่น 14 และ 15 จะมีการเดินทางไปศึกษาลู่ทางการลงทุนในประเทศรัสเซีย บังกลาเทศ อินโดนีเซีย และมาเลเซีย

 

รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

E-Learning

E-Learning

แนะนำบริการ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.