บีโอไอสำรวจเส้นทางเชื่อม 3 ประเทศ
หนุนเอสเอ็มอีไทยขยายลู่ทางโอกาสการลงทุน

  บีโอไอขอนแก่น จัดคณะเอสเอ็มอีไทย กลุ่มเกษตรแปรรูป อาหารสัตว์ ผลิตภัณฑ์พลาสติก บุกเส้นทางลงทุน หลวงพระบาง สปป.ลาว เล็งใช้เส้นทางระเบียงเศรษฐกิจหลวงพระบาง-อินโดจีน-เมาะลาไย เชื่อมจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง มุ่งกระจายสินค้า การลงทุน 3 ประเทศ ทั้งไทย-ลาว-เมียนมา

นายอิสระ อมรกิจบารุง ผู้อานวยการศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 3 (บีโอไอขอนแก่น) เปิดเผยว่า บีโอไอขอนแก่นร่วมกับสานักพัฒนาปัจจัยสนับสนุนการลงทุนจัดกิจกรรม “เพิ่มศักยภาพและสร้างเครือข่ายผู้ประกอบการไทยเส้นทางกรุงเทพฯ-หลวงพระบาง” ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม ถึง 2 สิงหาคม 2561 นี้ โดยนาคณะผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) ของไทยในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป และอาหารสัตว์ ผลิตภัณฑ์พลาสติก และเครื่องสาอางของภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รวมกว่า 30 บริษัท เดินทางไปสร้างเครือข่ายการค้าการลงทุนร่วมกับผู้ประกอบการในแขวงหลวงพระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว)

กิจกรรมสาคัญ เอสเอ็มอีไทย จะได้พบกับหอการค้าแขวงหลวงพระบางเพื่อหารือเกี่ยวกับการค้าการลงทุนโดยเฉพาะโอกาสการลงทุนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ซึ่งเป็นสาขาที่เอสเอ็มอีไทยมีศักยภาพ รวมทั้งจะได้ติดตามความคืบหน้าโครงการระเบียงเศรษฐกิจหลวงพระบาง-อินโดจีน-เมาะลาไย (Luangprabang-Indochina-Mawlamyine Economic Corridor: LIMEC) ซึ่งเป็นความร่วมมือของไทย-ลาว-เมียนมา จากแขวงหลวงพระบางและแขวงไซยบุรี สู่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ของไทย ได้แก่ พิษณุโลก อุตรดิตถ์ เพชรบูรณ์ สุโขทัย ต่อไปยังรัฐกะเหรี่ยงและรัฐมอญ ของประเทศเมียนมา เพื่อเชื่อมโยงเส้นทางขนส่งสินค้าและการลงทุนและสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจให้กับ 3 ประเทศในอนาคต
นอกจากนี้บีโอไอยังจะจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายธุรกิจระหว่างเอสเอ็มอีของไทยและ สปป.ลาว ในกลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและธุรกิจต่อเนื่อง รวมทั้งเยี่ยมชมเขตเศรษฐกิจพิเศษแห่งใหม่ในแขวง หลวงพระบางซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษลาดับที่ 13 ของ สปป.ลาว

 

รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

E-Learning

E-Learning

แนะนำบริการ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.