ประกาศสอบราคาว่าจ้างบริการพนักงานถ่ายเอกสาร ณ ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน อาคารจัตุรัสจามจุรี เลขที่ ICPU14/2561

มีความประสงค์จะสอบราคาว่าจ้างบริการพนักงานถ่ายเอกสาร ณ ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 18 เลขที่ 319 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ เป็นระยะเวลา 1 ปี (12 เดือน) โดยมีข้อความแนะนำและข้อกำหนด ตาม File แนบ


PDF ICon
(ตามรายละเอียดไฟล์แนบ)

flat icons graficheria05

 - ผู้สนใจสามารถยื่นซองสอบราคาได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 
 2561 ระหว่างเวลา 8.30 น. ถึง 12.00 น. 
ณ ฝ่ายบุคคลและบริหารสำนักงาน
 เลขที่ 1 อาคาร ที พี แอนด์ ที ชั้น 12 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

 

 

ผู้สนใจยื่นซองสอบราคาสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ได้ที่ คุณเดือนรุ่ง คงรุ่ง หัวหน้าทีมจัดซื้อและพัสดุ

โทรศัพท์หมายเลข 02 936 1429 ต่อ 307 โทรสาร 02 936 1420
ในวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 น. - 17.00 น. ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Call Center

Callcenter down

แนะนำบริการ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.