บีโอไอหนุนเอสเอ็มอีพัฒนาเทคโนโลยี-นวัตกรรม
แจงมาตรการรัฐพร้อมช่วยยกระดับการผลิตสู่ตลาดโลก

 บีโอไอเปิดเวทีแจงความพร้อมหน่วยงานภาครัฐ สนับสนุนเอสเอ็มอี ด้านสิทธิประโยชน์ทางภาษี การวิจัยพัฒนา และนวัตกรรม พร้อมดึงเอสเอ็มอีที่สร้างแบรนด์จนดังมาเป็นไอดอลสร้างแรงบันดาลใจ แก่เอสเอ็มอีไทย เพื่อยกระดับการผลิตป้อนตลาดโลก

นายโชคดี แก้วแสง รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยภายหลังเป็นประธานเปิดงานสัมมนา “พลังขับเคลื่อน SMART SMEs: Your Success Story Begins” ว่า งานสัมมนาครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก 3 หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และสานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนและมาตรการสนับสนุนต่างๆ ของหน่วยงานภาครัฐต่อผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) เพื่อเพิ่มศักยภาพและมีขีดความสามารถในการแข่งขันของเอสเอ็มอีไทยให้พร้อมพัฒนาสู่อุตสาหกรรม 4.0
สาหรับการสนับสนุนของบีโอไอ นอกจากการให้สิทธิประโยชน์ในการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีนาเข้าเครื่องจักรและวัตถุดิบแล้ว ยังมีการจัดกิจกรรม เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนเอสเอ็มอีไทยในด้านต่างๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ กิจกรรมจับคู่ธุรกิจกับผู้ประกอบการรายใหญ่ในอุตสาหกรรมสาขาต่างๆ เพื่อ รับช่วงการผลิต กิจกรรมสัมมนาเพื่อให้ความรู้ในการพัฒนาเทคโนโลยีและประสิทธิภาพการผลิต รวมทั้งกิจกรรมนาผู้ประกอบการเอสเอ็มอีไทยไปร่วมแสดงนิทรรศการในต่างประเทศ และศึกษาลู่ทางการลงทุนในต่างประเทศ
นอกจากนี้หน่วยงานรัฐที่ร่วมในงานสัมมนาครั้งนี้ ยังให้ความรู้ด้านบริการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)มีโครงการสนับสนุนทุนวิจัยตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)มีโครงการสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนาตามโครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่า และสานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้จัดบริการฝึกอบรมให้คาปรึกษาทางนวัตกรรม และส่งเสริมการเข้าถึงนวัตกรรมในทุกระดับ เป็นต้น
“เป้าหมายของการจัดงานในครั้งนี้ ไม่ใช่เพียงการให้ข้อมูลด้านการส่งเสริมการลงทุนเท่านั้น แต่จะเป็นงานที่สร้างความมั่นใจให้แก่เอสเอ็มอีไทยในการพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม รวมถึงการวิจัย เนื่องจากมีหน่วยงานต่างๆ ที่พร้อมสนับสนุนให้ความช่วยเหลือ เพื่อจะทาให้เอสเอ็มอีมีศักยภาพและมี ขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้น รวมทั้งยังมีตัวอย่างความสาเร็จของเอสเอ็มอีไทยที่นานวัตกรรม และเทคโนโลยี มายกระดับการผลิตผลิตภัณฑ์ ทาให้สามารถก้าวจากการเป็นผู้รับจ้างผลิตไปสู่การสร้างแบรนด์ของตนเอง และขายสินค้าในตลาดโลกได้ มาร่วมเปิดประสบการณ์ และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เอสเอ็มอีไทยในวันนี้ด้วย” นายโชคดีกล่าว

 

รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

E-Learning

E-Learning

แนะนำบริการ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.