ประธานบริษัทชั้นนาจีนเยือนไทย
บีโอไอดึงลงทุนอุตฯ เป้าหมายในอีอีซี

บีโอไอเตรียมต้อนรับคณะประธานและผู้บริหารระดับสูงบริษัทชั้นนาจากจีน จากกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย อาทิ อุปกรณ์การแพทย์ ยา ไบโอเทคโนโลยี เครื่องจักรและระบบอัตโนมัติ ในโอกาสเดินทางมาศึกษาลู่ทางการลงทุนในไทย บีโอไอชูศักยภาพไทยพร้อมรองรับการลงทุนเทคโนโลยี และนวัตกรรม
นางสาวบงกช อนุโรจน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 บีโอไอจะพบหารือร่วมกับนาย เกา หยุน หลง (Mr. Gao Yun Long) รองประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งประเทศจีน และในฐานะประธานสมาพันธ์สภาอุตสาหกรรมและการพาณิชย์แห่งประเทศจีน (All-China Federation of Industry and Commerce) หรือ ACFIC ในโอกาสนาคณะนักลงทุนที่เป็นประธานบริษัทและผู้บริหารระดับสูงของบริษัทชั้นนา ซึ่งเป็นสมาชิกของ ACFIC เดินทางมาศึกษาโอกาสและลู่ทางการลงทุนในประเทศไทย โดยนักลงทุนกลุ่มนี้ประกอบธุรกิจทั้งในจีนและในต่างประเทศ อาทิ ผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์ ยา ไบโอเทคโนโลยี เครื่องจักรและระบบอัตโนมัติ ธุรกิจการบิน ยางรถยนต์ การศึกษา และพลังงานทดแทน เป็นต้น
โอกาสนี้ บีโอไอจะจัดให้มีการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับนโยบายส่งเสริมการลงทุนในปัจจุบัน ซึ่งมุ่งเน้นส่งเสริมการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย การสนับสนุนการวิจัยพัฒนา การสร้างนวัตกรรม และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยรัฐบาลได้สร้างบรรยากาศ และสภาพแวดล้อม เพื่อให้เกิดโอกาสการลงทุนใหม่ๆ ทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั่วประเทศ การจัดให้มีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ 10 จังหวัดชายแดน เพื่อเชื่อมโยงการค้าการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน รวมถึงการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี
นางสาวบงกช กล่าวว่า ปัจจุบันบีโอไอมีมาตรการใหม่ๆ อาทิ มาตรการส่งเสริมการลงทุนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพื้นที่อีอีซี ซึ่งเพิ่มสิทธิประโยชน์ทางภาษีมากขึ้น และมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต ซึ่งสนับสนุนการปรับเปลี่ยนไปสู่ระบบอัตโนมัติและระบบดิจิทัล สิ่งเหล่านี้จะช่วยเพิ่มแรงจูงใจให้กับนักลงทุนจีนที่ดาเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมเป้าหมาย และกาลังตัดสินใจเลือกแหล่งลงทุนให้เลือกตั้งฐานการผลิตในประเทศไทย

รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

E-Learning

E-Learning

แนะนำบริการ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.