จับคู่ธุรกิจชื่นมื่น ซับคอนไทยแลนด์ 2018 ทะลุเป้า เตรียมจัดใหญ่เดือนหน้าจับคู่ชิ้นส่วนอากาศยาน

บีโอไอเผยผลจัดงานซับคอนไทยแลนด์ 2018 เกินเป้าทั้งจานวนการเจรจาจับคู่ธุรกิจและมูลค่า ซื้อขาย โดยมีมากกว่า 7,000 คู่ มูลค่าที่จะเกิดขึ้นในอนาคต กว่า 12,000 ล้านบาท พร้อมจับมือ TARA หนุนผู้ประกอบการไทยหันมาใช้ระบบอัตโนมัติมากขึ้น เตรียมจัดเจรจาจับคู่ธุรกิจกลุ่มชิ้นส่วนอากาศยาน
นางสาวกรองกนก มานะกิจจงกล ผู้อานวยการกองพัฒนาและเชื่อมโยงการลงทุน สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยถึงผลการจัดงานซับคอนไทยแลนด์ 2018 ระหว่าง วันที่ 16–19 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมาว่า มีการเจรจาจับคู่ธุรกิจภายในงานจานวนทั้งสิ้น 7,211 คู่ คิดเป็น มูลค่าที่จะซื้อขายชิ้นส่วนในอนาคตประมาณ 12,706 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ (เป้าหมาย 6,500 คู่ มูลค่า 12,000 ล้านบาท ) โดยกลุ่มที่มีการเจรจาธุรกิจสูงสุดของการจัดงานครั้งนี้ ได้แก่ กลุ่มชิ้นส่วน ยานยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องจักรกล ตามลาดับ ขณะเดียวกันมีผู้ประกอบการทั้งไทยและต่างชาติเข้าชมงานตลอดทั้ง 4 วัน จานวน 40,627 คน
“ความสาเร็จของซับคอนไทยแลนด์ นอกจากมูลค่าการซื้อขายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตแล้ว สิ่งสาคัญที่สุดคือการสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ให้กับผู้ประกอบการและผู้ผลิตชิ้นส่วนไทย ซึ่งในอนาคตซับคอนไทยแลนด์จะก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการจัดซื้อจัดหาชิ้นส่วนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตระดับภูมิภาค ที่ประสบความสาเร็จมากที่สุด” นางสาวกรองกนกกล่าว

รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

E-Learning

E-Learning

แนะนำบริการ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.