บีโอไอเตรียมรับคณะนักธุรกิจเกาหลี
พร้อมลงนาม “เอ็มโอยู” ดึงไบโอเทคโนโลยีเกาหลีลงทุน
ในอีอีซี

บีโอไอเตรียมรับคณะนักธุรกิจเกาหลีกว่า 150 ราย ศึกษาลู่ทางการลงทุนในประเทศไทย จับมือกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจกับกลุ่มอุตสาหกรรมไบโอเทคโนโลยีเกาหลี เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและดึงดูดการลงทุนในอีอีซี พร้อมชูมาตรการใหม่ที่เพิ่งผ่านบอร์ด ทั้งสมาร์ทซิตี้ และมาตรการส่งเสริมวิทยาศาสตร์-เทคโนโลยีในอีอีซี จะช่วยเสริมแรงจูงใจเกาหลีลงทุนในไทย โดยเฉพาะกิจการเป้าหมายใน EECi และ EECd ซึ่งเกาหลีใต้มีศักยภาพสูง
นายนฤตม์ เทอดสถีรศักดิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 16-17 พฤษภาคม 2561 นี้ นายเพค อุน-กยู (Mr. Paik Un-gyu) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการค้า อุตสาหกรรม และพลังงาน (Ministry of Trade, Industry and Energy: MOTIE) สาธารณรัฐเกาหลี จะนาคณะหน่วยงานภาครัฐ นักธุรกิจ และนักลงทุนชั้นนาในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมรายใหญ่ จากสาธารณรัฐเกาหลี รวมจานวนกว่า 150 คนจาก 70 บริษัท เดินทางมาศึกษาลู่ทางการลงทุนในประเทศไทย และร่วมฉลองในโอกาสครบรอบ 60 ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับเกาหลีใต้ รวมทั้งมาเข้าร่วมงานสัมมนา “Korea-Thailand 60th Anniversary of Diplomatic Relations: Maekyung Thailand Forum” ซึ่งจัดโดย เมคยอง มีเดีย กรุ๊ป (Maekyung Media Group) ซึ่งเป็นสื่อชั้นนาด้านธุรกิจของเกาหลีใต้
ทั้งนี้ จะมีการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างบีโอไอ โดยนางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการบีโอไอ และกระทรวงอุตสาหกรรม โดยนายพสุ โลหารชุน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กับนายจอง ซอน ซอ (Mr. Jeong-Sun Seo) ประธานโคเรียไบโอ หรือ องค์กรส่งเสริมเทคโนโลยีชีวภาพของสาธารณรัฐเกาหลี (Korea Biotechnology Industry Organization: KoreaBio) โดยมีนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี เป็นสักขีพยาน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรมไบโอเทคโนโลยี ตลอดจนความร่วมมือในการจัดกิจกรรมต่างๆ เช่น การสัมมนา การจับคู่ทางธุรกิจ การสารวจลู่ทางการลงทุน เป็นต้น

รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

E-Learning

E-Learning

แนะนำบริการ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.