ประชาสัมพันธ์จากกรมศุลกากร

กรมศุลกากรขอเชิญชวนผู้ประกอบการที่สุจริตซึ่งชำระค่าภาษีอากรไว้ไม่ครบถ้วน
หรือไม่แน่ใจว่าได้ชำระค่าภาษีอากรไว้ถูกต้องแล้วหรือไม่

เข้าร่วม "โครงการรับชำระค่าภาษีอากรเพิ่ม ณ จุดเดียว"


ผู้ประกอบการที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการ สามารถยื่นหนังสือขอเข้าร่วมโครงการ
(ตัวอย่างหนังสือแสดงความประสงค์ขอเข้าร่วมโครงการรับชำระค่าภาษีอากรเพิ่ม ณ จุดเดียว)

พร้อมแนบหลักฐานและเอกสารต่าง ๆ ยื่นหนังสือได้ที่ สำนักตรวจสอบอากร 
โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึง วันที่ 30 เมษายน 2561

รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

oneservice tax customs 070561

 

 

Call Center

Callcenter down

แนะนำบริการ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.