“กอบศักดิ์”นาคณะเยือนบังกลาเทศ 
ชี้โอกาสนักลงทุนตั้งฐานผลิตรับตลาดในภูมิภาคเอเชียใต้

รัฐมนตรีประจาสานักนายก เตรียมนาคณะผู้ประกอบการไทย เยือนบังกลาเทศศึกษาลู่ทางและโอกาสตั้งฐานผลิต เพื่อขยายตลาดส่งออก ชี้บังกลาเทศเป็นประเทศที่น่าสนใจ มีศักยภาพรับลงทุนได้ทั้งอุตสาหกรรมสิ่งทอ เกษตรแปรรูป ท่องเที่ยว ยา พลังงานทดแทน
นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี ในฐานะกากับดูแลสานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า ระหว่างวันที่ 1-4 พฤษภาคม 2561 นี้ จะนาคณะผู้บริหารของบีโอไอ พร้อมด้วยภาคเอกชน อาทิ ผู้พัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมและอสังหาริมทรัพย์ ผู้ประกอบการกลุ่มพลังงานทดแทน ผู้ประกอบการกลุ่มเครื่องจักรกลการเกษตร และสมาชิกสภาธุรกิจไทย-บังกลาเทศ เดินทางไปกรุงธากา สาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ เพื่อศึกษาลู่ทางและโอกาสที่จะสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยเข้าไปลงทุนในบังกลาเทศ ซึ่งจะเป็นการขยายฐานการผลิตสินค้า รวมถึงสามารถสร้างเครือข่ายในการทาธุรกิจและเข้าถึงตลาดสินค้าส่งออกได้กว้างขึ้นทั้งภูมิภาคเอเชียใต้
กิจกรรมสาคัญในครั้งนี้ คณะผู้ประกอบการไทยจะได้ร่วมกิจกรรมพบหารือกับผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องด้านการลงทุนของบังกลาเทศ กิจกรรมจับคู่ธุรกิจ รวมถึงการเยี่ยมชมโรงงานที่ตั้งอยู่ในเขตเศรษฐกิจต่างๆ ของบังกลาเทศ ซึ่งจะนาไปสู่ความร่วมมือและเชื่อมโยงธุรกิจกันต่อไปในอนาคต
นายกอบศักดิ์ กล่าวว่า ปัจจุบันประเทศไทยเริ่มเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างจากประเทศผู้รับการลงทุนที่สาคัญในอาเซียน ไปสู่การเป็นผู้ออกไปลงทุนในต่างประเทศมากขึ้นจากแรงผลักดันภายใน อาทิ การขาดแคลนแรงงานในระดับปฏิบัติการ นโยบายการปรับขึ้นค่าจ้างแรงงานขั้นต่า การเข้าสู่สังคมสูงวัย และการอิ่มตัวของตลาดภายในประเทศ ขณะเดียวกันยังมีปัจจัยภายนอกประเทศ อาทิ ความต้องการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีในต่างประเทศ เป็นต้น ซึ่งนับว่าบังกลาเทศเป็นอีกหนึ่งประเทศที่น่าสนใจสาหรับผู้ประกอบการไทยที่กาลังแสวงหาการไปลงทุนในต่างประเทศ เพื่อขยายตลาดและขยายฐานการผลิต

รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

E-Learning

E-Learning

แนะนำบริการ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.