บีโอไอเผย ยอดขอลงทุนปี 60 กว่า 640,000 ล้านบาท
เล็งดึงดูดการลงทุนเพิ่ม ทั้งอุตฯ เป้าหมาย – อีอีซี

บีโอไอเผยยอดขอรับส่งเสริมการลงทุนปี 2560 เกินเป้าหมาย โดยมีมูลค่าเงินลงทุนรวม 641,978 ล้านบาท เป็นการลงทุนของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย (เอสเคิร์ฟ) 392,000 ล้านบาท และมีการขอลงทุนในพื้นทีอีอีซีเกือบ 300,000 ล้านบาท สาหรับปี 2561 เน้นชักจูงการลงทุนจากประเทศเป้าหมาย และโรดโชว์ดึงลงทุนใน “อีอีซี” พร้อมจัดสัมมนาใหญ่
นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยภายหลังการเดินทางมาตรวจเยี่ยมการทางานและมอบนโยบาย โดยนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี เพื่อติดตามและประเมินสถานการณ์การลงทุนในปีที่ผ่านมา และแผนการดาเนินงานในปีนี้ ว่า บีโอไอได้รายงานภาวะการลงทุนในปีที่ผ่านมาโดยยอดขอรับส่งเสริมการลงทุนสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 600,000 ล้านบาท โดยมีโครงการยื่นขอรับส่งเสริมจานวน 1,456 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนรวม 641,978 ล้านบาท ซึ่งเป็นการยื่นขอลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี จานวน 388 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 296,889 ล้านบาท
ทั้งนี้มูลค่าเงินลงทุนทั้งหมด 641,978 ล้านบาท เป็นการยื่นขอรับส่งเสริมของ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (เอสเคิร์ฟ) เป็นมูลค่า 392,141 ล้านบาท แบ่งเป็น 5 อุตสาหกรรมเป้าหมายเดิม (เฟิร์ส เอสเคิร์ฟ) 241,055 ล้านบาท และ 5 อุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ (นิว เอสเคิร์ฟ) 151,087 ล้านบาท
นางสาวดวงใจ กล่าวว่า บีโอไอยังคงมีแผนเดินสายชักจูงการลงทุนจากต่างประเทศ (โรดโชว์) และได้กาหนดประเทศเป้าหมาย อาทิ ญี่ปุ่น จีน และฮ่องกง เกาหลีใต้ ยุโรป เป็นต้น เพื่อเผยแพร่นโยบายและรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมการลงทุนของบีโอไอและรัฐบาล ประกอบด้วยคณะชักจูงการลงทุนที่นาโดยนายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรี รวมจานวนไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง และคณะชักจูงการลงทุนซึ่งนาโดยผู้บริหารบีโอไอ รวมจานวนกว่า 30 ครั้ง และในปีนี้บีโอไอจะร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อจัดกิจกรรมชักจูงการลงทุนในพื้นที่อีอีซี อีกไม่น้อยกว่า 15 ครั้ง

รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

E-Learning

E-Learning

แนะนำบริการ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.