บีโอไอเผย ยอดขอลงทุนปี 60 กว่า 640,000 ล้านบาท
เล็งดึงดูดการลงทุนเพิ่ม ทั้งอุตฯ เป้าหมาย – อีอีซี

บีโอไอเผยยอดขอรับส่งเสริมการลงทุนปี 2560 เกินเป้าหมาย โดยมีมูลค่าเงินลงทุนรวม 641,978 ล้านบาท เป็นการลงทุนของกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย (เอสเคิร์ฟ) 392,000 ล้านบาท และมีการขอลงทุนในพื้นทีอีอีซีเกือบ 300,000 ล้านบาท สาหรับปี 2561 เน้นชักจูงการลงทุนจากประเทศเป้าหมาย และโรดโชว์ดึงลงทุนใน “อีอีซี” พร้อมจัดสัมมนาใหญ่
นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยภายหลังการเดินทางมาตรวจเยี่ยมการทางานและมอบนโยบาย โดยนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และนายกอบศักดิ์ ภูตระกูล รัฐมนตรีประจาสานักนายกรัฐมนตรี เพื่อติดตามและประเมินสถานการณ์การลงทุนในปีที่ผ่านมา และแผนการดาเนินงานในปีนี้ ว่า บีโอไอได้รายงานภาวะการลงทุนในปีที่ผ่านมาโดยยอดขอรับส่งเสริมการลงทุนสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 600,000 ล้านบาท โดยมีโครงการยื่นขอรับส่งเสริมจานวน 1,456 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนรวม 641,978 ล้านบาท ซึ่งเป็นการยื่นขอลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี จานวน 388 โครงการ มูลค่าเงินลงทุน 296,889 ล้านบาท
ทั้งนี้มูลค่าเงินลงทุนทั้งหมด 641,978 ล้านบาท เป็นการยื่นขอรับส่งเสริมของ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (เอสเคิร์ฟ) เป็นมูลค่า 392,141 ล้านบาท แบ่งเป็น 5 อุตสาหกรรมเป้าหมายเดิม (เฟิร์ส เอสเคิร์ฟ) 241,055 ล้านบาท และ 5 อุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ (นิว เอสเคิร์ฟ) 151,087 ล้านบาท
นางสาวดวงใจ กล่าวว่า บีโอไอยังคงมีแผนเดินสายชักจูงการลงทุนจากต่างประเทศ (โรดโชว์) และได้กาหนดประเทศเป้าหมาย อาทิ ญี่ปุ่น จีน และฮ่องกง เกาหลีใต้ ยุโรป เป็นต้น เพื่อเผยแพร่นโยบายและรายละเอียดเกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมการลงทุนของบีโอไอและรัฐบาล ประกอบด้วยคณะชักจูงการลงทุนที่นาโดยนายกรัฐมนตรี หรือรองนายกรัฐมนตรี รวมจานวนไม่น้อยกว่า 5 ครั้ง และคณะชักจูงการลงทุนซึ่งนาโดยผู้บริหารบีโอไอ รวมจานวนกว่า 30 ครั้ง และในปีนี้บีโอไอจะร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อจัดกิจกรรมชักจูงการลงทุนในพื้นที่อีอีซี อีกไม่น้อยกว่า 15 ครั้ง

รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

Call Center

Callcenter down

แนะนำบริการ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.