บีโอไอประเดิมส่งเสริมโครงการตาม พ.ร.บ.ใหม่
ผลิตยาชีววัตถุครั้งแรกในไทย

บีโอไอให้การส่งเสริมการลงทุนกิจการวิจัยพัฒนาและผลิตยาชีววัตถุ สาหรับรักษาโรคมะเร็ง รูมาตอยด์ ภูมิแพ้ สะเก็ดเงิน พร้อมร่วมมือกับมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อทาการวิจัยพัฒนา ถ่ายทอดเทคโนโลยี และพัฒนาการผลิต ถือเป็นโครงการแรกที่ได้รับส่งเสริมตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการลงทุนฉบับใหม่ โครงการ แรกที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ 10 ปี
นางสาวดวงใจ อัศวจินตจิตร์ รองเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ที่ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาโครงการด้านการพัฒนาเทคโนโลยีเป้าหมาย ได้พิจารณาให้การส่งเสริมแก่กิจการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อผลิตเภสัชชีววัตถุ แก่บริษัท เอบินิส จากัด ซึ่งเป็นกิจการของคนไทย ถือหุ้นโดยบริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จากัด ซึ่งร่วมมือกับบริษัท ซิมับ จากัด บริษัทภายใต้การดูแลของรัฐบาลประเทศคิวบาและเป็นผู้ผลิตยากลุ่มชีวเภสัชภัณฑ์ (BIOPHARMACEUTICALS) ชั้นนา ของโลก เงินลงทุนทั้งสิ้น 2,266 ล้านบาท
โครงการนี้เป็นการวิจัยพัฒนาและผลิตเภสัชชีววัตถุและยาชีววัตถุในกลุ่มโมโนโคลนอล แอนติบอดี (Monoclonal Antibody) ที่ผลิตจากเซลล์สัตว์และยังไม่เคยมีการผลิตในประเทศไทยมาก่อน เพื่อใช้สาหรับรักษาโรคในคน ได้แก่ โรคมะเร็ง (มะเร็งต่อมน้าเหลือง มะเร็งเต้านม มะเร็งลาไส้) และโรคแพ้ภูมิตัวเอง (โรครูมาตอยด์ โรคภูมิแพ้ และโรคสะเก็ดเงิน)
“ยาชีววัตถุส่วนใหญ่เป็นโปรตีนที่เป็นส่วนประกอบสาคัญในร่างกาย มีหน้าที่ในการควบคุมระบบต่างๆ ในร่างกาย และสามารถบาบัดรักษาอาการผิดปกติต่างๆ ได้ จึงสามารถรักษาอาการป่วยต่างๆได้โดยการฉีดยาชีววัตถุเข้าสู่ร่างกายผู้ป่วย ยาชีววัตถุบางกลุ่มก็สามารถรักษามะเร็งได้อย่างจาเพาะเจาะจง ทาลายเฉพาะเซลล์มะเร็ง และไม่ได้ออกฤทธิ์ต่อเซลล์ทุกชนิดในร่างกายเหมือนยาเคมีบาบัดในรุ่นเดิมๆ แต่ยา ในกลุ่มนี้เป็นยาสมัยใหม่ จึงมีราคาสูงมาก และที่สาคัญโครงการนี้มีจะมีการวิจัยพัฒนาและผลิตยาชีววัตถุต้นแบบหนึ่งรายการ ที่สามารถใช้รักษาโรคแพ้ภูมิตนเองที่ทางานโดยหยุดการโจมตีของเซลล์เม็ดเลือดขาวไม่ให้ไปทาลายเซลล์ปกติอื่นๆ ด้วยกลไลการออกฤทธิ์แบบใหม่ โดยคนไข้สามารถนามาฉีดเองที่บ้านได้
ถือว่าเป็นยาต้นแบบครั้งแรกของโลก ที่มีการทางานในลักษณะดังกล่าวและสะดวกต่อการใช้งาน ไม่ต้องไปโรงพยาบาล” นางสาวดวงใจกล่าว

รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

E-Learning

E-Learning

แนะนำบริการ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.