บีโอไอจับมือสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง-กรมการจัดหางาน เปิดตัวระบบเชื่อมโยงข้อมูลจุดเดียวเบ็ดเสร็จ

บีโอไอ จับมือสานักงานตรวจคนเข้าเมือง และกรมการจัดหางาน เปิดตัวโครงการ Single Window เพื่ออานวยความสะดวกนักลงทุนในการยื่นขอวีซ่า และใบอนุญาตทางานแบบออนไลน์ ประเดิมให้บริการตุลาคมนี้ นาร่องบริการในพื้นที่กรุงเทพฯ เชียงใหม่ และภูเก็ต ก่อนขยายทั่วประเทศปี 2561
นางหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยภายในงานเปิดตัวโครงการ Single Window ศูนย์บริการวีซ่าและใบอนุญาตทางาน หรือ ระบบงานเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียว (Single Window for Visa and Work Permit) ว่า ระบบงานนี้เป็นความร่วมมือของ 3 หน่วยงาน ประกอบด้วย บีโอไอ สานักงานตรวจคนเข้าเมือง และกรมการจัดหางาน เพื่อให้บริการแก่ช่างฝีมือชาวต่างชาติในกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอ ในการยื่นขอวีซ่า และใบอนุญาตทางาน ให้ได้รับความสะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
ทั้งนี้ระบบดังกล่าวจะรวมการให้บริการของ 3 หน่วยงาน ภายใต้การยื่นคาขอและพิจารณาแบบออนไลน์ครบวงจร ณ จุดเดียว จากเดิมที่ผู้ได้รับส่งเสริมการลงทุนต้องนาเอกสารจากบีโอไอไปยื่นขอวีซ่า และใบอนุญาตทางาน จากทั้งสานักงานตรวจคนเข้าเมืองและกรมการจัดหางาน เพื่อขออยู่ในประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กาหนด ให้สามารถใช้บริการออนไลน์เพื่อเชื่อมต่อข้อมูลของทั้ง 3 หน่วยงานเป็นระบบเดียวกัน โดยการยื่นคาขอออนไลน์เพียงครั้งเดียว ซึ่งจะช่วยลดการจัดทาข้อมูล ลดความซ้าซ้อนของการพิจารณาอนุมัติ ลดการมาติดต่อด้วยตนเอง มีกรอบเวลาและมาตรฐานในการให้บริการที่ชัดเจน และโปร่งใส
“โครงการนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งของรัฐบาลที่ต้องการยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ เพื่ออานวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจ โดยปรับปรุงขั้นตอนให้มีความรวดเร็ว ลดความซ้าซ้อน เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ ด้วยการแก้ไขกฎระเบียบให้โปร่งใส ชัดเจน สามารถบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดรับกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ” นางหิรัญญา กล่าว

รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

E-Learning

E-Learning

แนะนำบริการ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.