“แอร์บัส” เดินหน้าพัฒนาซอฟต์แวร์การบิน

“แอร์บัส” ผู้นาด้านการบินของโลกจากฝรั่งเศส เปิดดาเนินการผลิตซอฟต์แวร์ด้านการบิน ในประเทศไทย เพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์สาหรับใช้กับเครื่องบินแอร์บัสที่จาหน่ายให้สายการบินทั่วโลก
นางสาวอัจฉรินทร์ พัฒนพันธ์ชัย รองเลขาธิการ คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) เปิดเผยว่า ขณะนี้ บริษัท แอร์บัส ไฟลท์ ออพเพอเรชั่นส์ เซอร์วิสเซส จากัด ในเครือบริษัท Airbus Invest S.A.S. ผู้ผลิตเครื่องบินชั้นนาของโลกจากประเทศฝรั่งเศส ได้ดาเนินการเต็มรูปแบบในการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่แสดงข้อมูลการทางานของเครื่องบิน และรายละเอียดของเครื่องบินแต่ละรุ่น รวมถึงจัดทาคู่มือ (E-Manual) เพื่ออธิบายการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆสาหรับนักบิน
ตามโครงการนี้ แอร์บัสได้ใช้เงินลงทุนประมาณ 8 ล้านบาท โดยจะเป็นการผลิตและพัฒนาซอฟต์แวร์สาหรับเครื่องบินแอร์บัสรุ่นต่างๆ รวมทั้งพัฒนาและออกแบบระบบซอฟต์แวร์ให้เป็นไปตามความต้องการของแต่ละสายการบิน ซึ่งมีความต้องการแตกต่างกันในแต่ละเส้นทางการบินและระยะทางในการบินด้วย
สาหรับกิจการพัฒนาซอฟต์แวร์ เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมดิจิทัล ซึ่งเป็นหนึ่งในห้าอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ (New S-curve) โดยในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2560 มีกิจการในกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลยื่นขอรับส่งเสริมจานวน 95 โครงการ มูลค่าเงินลงทุนรวมกว่า 1,400 ล้านบาท
ก่อนหน้านี้ กลุ่มแอร์บัสได้มีการลงทุนในไทย 2 กิจการ คือ กิจการสนับสนุนการค้าและการลงทุน (TISO) และกิจการซ่อมบารุงอากาศยาน

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน

E-Learning

E-Learning

แนะนำบริการ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.