บีโอไอแนะธุรกิจไทยขยายการลงทุนในอาเซียน

บีโอไอแนะธุรกิจไทยรุกลงทุนในอาเซียนชี้มีอัตราเติบโตสูง สร้างโอกาสทางธุรกิจ ด้านทีดีอาร์ไอเน้นศึกษาตลาดและกฎหมายก่อนลงทุนจริงเพื่อลดความเสี่ยง
นางหิรัญญา สุจินัย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ บีโอไอ เปิดเผยภายในงานสัมมนา “Thailand Overseas Investment Forum 2017” ซึ่งบีโอไอร่วมกับสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) จัดขึ้น ว่า เพื่อให้บรรลุนโยบายประเทศไทย 4.0 รัฐบาลจึงยกระดับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยให้ความสาคัญกับการสร้างนวัตกรรมและการผลิตที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น ตลอดจนการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการออกไปลงทุนในต่างประเทศโดยเฉพาะตลาดอาเซียน
เหตุผลสาคัญที่ต้องมุ่งไปสู่ตลาดอาเซียนนั้น เนื่องจากค่าแรงของไทยอยู่ระดับสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้าน ขณะเดียวกันประเทศในอาเซียนมีอัตราการเติบโตสูงทาให้มีโอกาสทางธุรกิจมากขึ้น ซึ่งการลงทุนของไทยในอาเซียน จะนาผู้ประกอบการไทยไปสู่โอกาส 3 ด้านได้แก่ 1. โอกาสที่ธุรกิจไทยไปตั้งฐานการผลิต เพื่อแก้ปัญหาที่อุตสาหกรรมไทยมีอยู่ ทั้งด้านแรงงาน วัตถุดิบ และพลังงาน
2. โอกาสให้ธุรกิจไทยรุกเข้าถึงตลาดอาเซียนที่จะรวมกันเป็นตลาดเดียวในอนาคตซึ่งจะช่วยต่อยอดให้สินค้าไทยไปสู่ระดับอาเซียน และ 3. โอกาสก้าวไปสู่ระดับภูมิภาค จากการที่อาเซียนจะเป็นศูนย์กลางของการรวมกลุ่มระดับภูมิภาค เช่น ความตกลงทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค ธุรกิจไทยก็จะได้รับประโยชน์จากอาเซียนในอนาคตได้อีก
“ในช่วงที่ผ่านมา บีโอไอเปิดอบรมหลักสูตร “สร้างนักลงทุนไทยในต่างประเทศ” มาแล้ว 11 รุ่น มีนักลงทุนผ่านการอบรมกว่า 400 ราย ปัจจุบันมีผู้ประกอบการ 89 รายไปลงทุนในต่างประเทศแล้ว” และสัปดาห์ที่ผ่านมา ก็ได้นานักลงทุนไทยรุ่น 12 และ 13 อีก 70 ราย เดินทางไปศึกษาโอกาสและลู่ทางการลงทุนในลาวและเวียดนาม” เลขาธิการบีโอไอกล่าว

รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

E-Learning

E-Learning

แนะนำบริการ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.