ครม. เห็นชอบตั้งศูนย์เศรษฐกิจลงทุน ภาค 7

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบให้จัดตั้งศูนย์เศรษฐกิจการลงทุนภาคที่ 7 ของสำนักงานส่งเสริมการลงทุน (บีโอไอ) สนับสนุนนโยบายรัฐบาลที่มุ่งเน้นการค้าเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน และภูมิภาค โดยเฉพาะชายแดนแม่สอด จ.ตาก โดยศูนย์เศรษฐกิจนี้จะตั้งขึ้นที่ จ.พิษณุโลก รับผิดชอบดูแลการลงทุนในเขตภาคเหนือตอนล่าง 9 จังหวัด ประกอบด้วย จ.ตาก, พิษณุโลก, เพชรบูรณ์, สุโขทัย, อุตรดิตถ์, กำแพง เพชร, นครสวรรค์, พิจิตร และอุทัยธานี มีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นักลงทุนทั้งไทยและต่างประเทศ ชักจูงและสร้างเครือข่ายนักลงทุนในพื้นที่ เชื่อมโยงอุตสาหกรรมในประเทศและต่างประเทศ รับผิดชอบเกี่ยวกับการขับเคลื่อนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ รวมถึงการพัฒนาธุรกิจ SMEs ในท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็งผ่านมาตรการส่งเสริมการลงทุน โดยเฉพาะใน 13 กลุ่มกิจการเป้าหมาย และอีก 10 กิจการเป้าหมาย ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนงานตามนโยบายรัฐบาลให้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

E-Learning

E-Learning

แนะนำบริการ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.