ban member3 100762

สัมมนาฟรีสมาชิกครั้งที่ 3 เรื่อง “เคล็ด(ไม่)ลับการใช้สิทธิประโยชน์เครื่องจักรกับมาตรการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต”
ในวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.00-17.00 น. ณ ห้องดอนเมือง 1-2 โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต กรุงเทพฯ

หลักสูตรสำคัญ!!  "Transfer Pricing” การเตรียมความพร้อมและการป้องกันกรณีถูกตรวจสอบ"  

วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562
เวลา 09.00 – 17.00 น.
โรงแรม แกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ (ถนนสุขุมวิท 6)

ban TransferPricing 180662

head pic act

 

หลักสูตรฝึกอบรม
1. ข้อควรรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการลงทุน  9 มี.ค.62  - ปิดรับสมัคร
2. วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเครื่องจักรและอุปกรณ์สำหรับกิจการ
    ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
 11 พ.ค.62 -

ปิดรับสมัคร

3. วิธีการเตรียมข้อมูลงานสิทธิและประโยชน์สำหรับเครื่องจักรด้วยระบบ
    อิเล็กทรอนิส์แบบครบวงจร (eMT Online)
29 มิ.ย.62 คลิกเพื่อดูรายละเอียด

ลงทะเบียน

3. วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับวัตถุดิบและวัสดุจำเป็นสำหรับกิจการ
    ที่่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน
20 ก.ค.62 คลิกเพื่อดูหลักสูตร สมัคร
ฝึกอบรม
4. ข้อพึงระวังในการจัดทำบัญชี การเตรียมตัวเพื่อรองรับการตรวจสอบ
    และแนวทาง
สำหรับผู้จัดทำบัญชีของกิจการที่ได้รับการส่งเสริม
    การลงทุน (CPD&CPA)
21-22 ก.ย.62 คลิกเพื่อดูหลักสูตร สมัคร
ฝึกอบรม
5. วิธีขอเปิดดำเนินการสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 26 ต.ค.62 คลิกเพื่อดูหลักสูตร สมัคร
ฝึกอบรม

E-Learning

E-Learning

แนะนำบริการ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.