Print

บริการงานเคาน์เตอร์เซอร์วิส

- eMT Online - Counter Service click  
- RMTS - Counter Service click  
- e-Expert - Counter Service click  
- บริการงานอื่น ๆ (Business Center) click  
     
เอกสารที่ใช้ในการสมัครใช้บริการ Counter Service    
1.ใบสมัครใช้บริการ Counter Service    
2.ข้อตกลงการใช้บริการ Counter Service สำหรับงานเครื่องจักร/วัตถุดิบ/ช่างฝีมือ    
3.สำเนาหนังสือรับรองบริษัท (เฉพาะหน้าแรก)    
4.หนังสือมอบอำนาจขอใช้บริการซึ่งลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจและประทับตราบริษัท
   และติดอากรแสตมป์ 10 บาท
   
5.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนา Passport ของกรรมการผู้มอบอำนาจ
   สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้รับมอบอำนาจ
   
ใบสมัครใช้บริการ Counter Service สมัครฟรี!! icon click

   
 เอกสารคำขอรับบริการข้อมูลเครื่องจักรและวัตถุดิบ new03
 1. คำขอรับบริการข้อมูลเครื่องจักร
 2. คำขอรับบริการข้อมูลวัตถุดิบ

   

สำคัญ!! ผู้ใช้บริการสามารถส่งเอกสารคำขอรับบริการข้อมูลเครื่องจักรและวัตถุดิบ
มาพร้อมเอกสารประกอบคำขอมาที่ สำนักงานใหญ่ สมาคมสโมสรนักลงทุน
(แผนก CSC) เลขที่ 1 อาคาร ที พี่ แอนด์ ที ชั้น 16 ถนนวิภาวดีรังสิต
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ทั้งนี้ เพื่อความถูกต้องและครบถ้วนสำหรับเอกสารที่ใช้ประกอบคำขอรับบริการ
ทางสมาคมโดยแผนก Counter Service & Call Center มีบริการตรวจสอบเอกสารล่วงหน้า
เพื่อช่วยประหยัดเวลาให้กับผู้ใช้บริการ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร 0 2936 1429 ต่อ 310-315
โทรสาร 0 2936 1429 ต่อ 391 อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

เอกสารประกอบคำขอ
• กรณีผู้มีอำนาจมาดำเนินการด้วยตนเอง 
  1. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท (หน้าแรก)
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาหนังสือเดินทางสำหรับชาวต่างชาติ พร้อมลงนาม
     รับรองสำเนาถูกต้อง
• กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นมาดำเนินการแทน
  1. หนังสือมอบอำนาจ (หัวจดหมายบริษัท) (ตัวอย่างหนังสือมอบอำนาจ) ระบุรายละเอียดให้            ชัดเจน ลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจและประทับตราบริษัท พร้อมติดอากรแสตมป์ ดังนี้        
     1.1 มอบอำนาจให้บุคคลเดียว หรือหลายคนกระทำการครั้งเดียว ติดอากรแสตมป์ 10 บาท 
     1.2 มอบอำนาจให้บุคคลเดียว หรือหลายคนร่วมกระทำการมากกว่าครั้งเดียว ติดอากร
          แสตมป์ 30 บาท
  2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรอง   
      สำเนาถูกต้อง
  3. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท (หน้าแรก)

    

E-Learning

E-Learning

แนะนำบริการ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.