ความหมายและประเภทผู้ใช้บริการ
สมาคมสโมสรนักลงทุน หรือ Investor Club Association: IC เป็นผู้ให้บริการแก่ผู้ประกอบการที่ได้รับการส่งเสริมการ ลงทุน ในฐานะที่สมาคมได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ในการให้บริการ ออกหนังสืออนุมัติ เพื่อใช้สิทธิและประโยชน์ในการนำเข้าเครื่องจักรและวัตถุดิบ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน พ.ศ. 2520 โดยแบ่งผู้ใช้บริการ ออกเป็น 2 ประเภท ดังนี้

1. ผู้ใช้บริการสั่งปล่อยเครื่องจักรและอุปกรณ์ด้วยระบบอิเล็กทรอนิคส์ (eMT)
สำหรับบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI ตามสิทธิและ ประโยชน์ มาตรา 28 และมาตรา 29 ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุนปี พ.ศ. 2520 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534 แต่เครื่องจักรนั้นต้องไม่เป็นเครื่องจักรที่ผลิตหรือประกอบได้ในราชอาณาจักร ซึ่งมีคุณภาพใกล้เคียงกันกับชนิดที่ผลิตในต่างประเทศ และมีปริมาณเพียงพอที่จะจัดหามาใช้ได้
ก่อนการนำเข้าและสั่งปล่อยเครื่องจักร ทุกบริษัทจะต้องสมัครใช้บริการสั่งปล่อยเครื่องจักรและอุปกรณ์ด้วยระบบอิเล็คทรอนิคส์ หรือ eMT (Electronic Machine Tracking Systems) กับทางสมาคมสโมสรนักลงทุนก่อนการใช้บริการ

2. ผู้ใช้บริการสั่งปล่อยและตัดบัญชีวัตถุดิบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (RMTS)
สำหรับบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI ตามสิทธิและ ประโยชน์ มาตรา 30 มาตรา 36 (1) และมาตรา 36 (2) ที่กำหนดไว้
เนื่องจากโปรแกรมระบบ RMTS ในปัจจุบันได้ถูกพัฒนามานานกว่า 19 ปี จึงพัฒนาเป็นเวอร์ชั่นปัจจุบันในปี 2011 และได้ให้รองรับเทคโนโลยีในปัจจุบันและอนาคตได้ รวมทั้งผู้ใช้งานในส่วนที่เกี่ยวข้องมีความต้องการให้โปรแกรมแลกเปลี่ยนข้อมูลกับกรมศุลกากร เพื่อลดปริมาณกระดาษเพื่อการสอบยันข้อมูลเพื่อลดความซ้ำซ้อนของการป้อนข้อมูลของผู้ใช้บริการรวมทั้งเพื่อเป็นการเสริมสร้างศักยภาพในการใช้สิทธิและประโยชน์ด้านวัตถุดิบของนักลงทุน
ก่อนการรับบริการออกหนังสืออนุมัติสั่งปล่อยและตัดบัญชีวัตถุดิบ ทุกบริษัทจะต้องสมัครใช้บริการสั่งปล่อยและตัด บัญชีวัตถุดิบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ หรือ RMTS (Raw Material Tracking System) กับทางสมาคมสโมสรนักลงทุน ก่อนการใช้บริการ
 
 
นใจสอบถามรายละเอียดการสมัครใช้บริการ
ติดต่อ แผนกลูกค้าสัมพันธ์ สมาคมสโมสรนักลงทุน
เลขที่ 1 อาคาร ทีพีแอนด์ ที ชั้น 12 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 
โทร. 0 2936 1429 ต่อ 202-204 โทรสาร. 0 2936 1441
e-mail : 
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

E-Learning

E-Learning

แนะนำบริการ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.