Print

ภาพรวมระบบ eMT online

eMT service 1

ภาพรวมบริการงานสิทธิและประโยชน์ด้านเครื่องจักร (eMT Online) : :

บริการงานสิทธิและประโยชน์ด้านเครื่องจักรด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์
(Electronic Machine Tracking System: eMT Online)

ระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับงานสิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักรที่พัฒนาขึ้นนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการแก่กิจการหรือบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ได้รับสิทธิประโยชน์ว่าด้วยการยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ตามมาตรา 28 และมาตรา 29 ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน ปี พ.ศ. 2520 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534
โดยหลังจากที่สมาคมฯ ได้ประสบความสำเร็จในการเปิดให้บริการสั่งปล่อยและตัดบัญชีวัตถุดิบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ หรือ ระบบ RMTS นับตั้งแต่ปี 2536 เป็นต้นมา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจึงมอบหมายให้สมาคมสโมสรนักลงทุน เปิดให้บริการสั่งปล่อยเครื่องจักรและอุปกรณ์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ หรือ ระบบ MCTS (Machinery Tracking System) เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2544 ที่ผ่านมา หลังจากนั้นสมาคมฯ ได้ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงระบบงานสิทธิและประโยชน์ด้านเครื่องจักรให้รองรับการทำงานกับเทคโนโลยีสมัยปัจจุบันมากขึ้น โดยพัฒนาระบบที่ทำงานผ่านเครือข่าย Internet บนโปรแกรม Web Browser ระบบแรกของสำนักงานได้สำเร็จโดยเรียกระบบนี้ว่า eMT (Electronics Machine Tracking System) โดยระบบ eMT เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2548 ที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตามการให้บริการงานสิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักรยังมุ่งมั่นที่จะพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อต่อยอดการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลอิเล็กทรอนิสก์กับกรมศุลกากร รวมถึงช่วยลดขั้นตอน ประหยัดเวลา และลดต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น จึงเป็นที่มาของการพัฒนามาระบบ eMT Online (Electronic Machine Tracking System Online) นี้ขึ้นมาทดแทนระบบเดิมโดยเปิดให้บริการระบบอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2554 เป็นต้นมา
ระบบ eMT Online เป็นระบบงานสิทธิและประโยชน์ด้านเครื่องจักรที่ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการได้อย่างสมบูรณ์ ผู้ใช้บริการสามารถยื่นขออนุมัติสั่งปล่อยเครื่องจักรสำหรับงานก่อนเดินพิธีการกับสำนักงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มีเอกสารออกจากระบบ (Paperless) ช่วยสร้างโอกาสเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเพิ่มขึ้นอย่างมั่นคงและเข้มแข็งต่อไป

ประโยชน์ของบริการระบบ eMT

1. สามารถให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทั้งของสมาคมฯ และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้แม่นยำและรวดเร็วยิ่งขึ้น
2. สามารถตรวจสอบ สอบยันข้อมูล ติดตามข้อมูล และลดความซ้ำซ้อนของการป้อนข้อมูล / การทำธุรกรรมของผู้ใช้บริการทั้งของสมาคมฯ
และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
3. สามารถประมวลผลและกำหนดรูปแบบการทำรายงานได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยเป็นไปอย่างถูกต้องและรวดเร็ว
4. สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Interchange : EDI) กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น
กรมศุลกากรได้โดยตรงในอนาคต
5. สามารถลดปริมาณการใช้กระดาษ
6. สามารถสร้างฐานข้อมูลและโครงสร้างพร้อมส่วนเชื่อมโยงทั้งภายในสมาคมฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องคือ
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน กรมศุลกากร และผู้ใช้บริการE-Learning

E-Learning

แนะนำบริการ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.