Print

what's about RMTS & eMT
ระบบ RMTS คือ โปรแกรมที่พัฒนาขึ้นเพื่อให้บริการด้านการออกหนังสืออนุมัติสั่งปล่อย และตัดบัญชีวัตถุดิบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ กับบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ BOI ตามสิทธิประโยชน์ที่ได้รับคือมาตรา 36(1), (2) และมาตรา 30 เพื่อให้บริษัทได้รับการบริการที่สะดวก รวดเร็วและถูกต้อง 
บริการงานสิทธิและประโยชน์ด้านเครื่องจักรด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์
(Electronic Machine Tracking System: eMT Online)

      ระบบอิเล็กทรอนิกส์สำหรับงานสิทธิประโยชน์ด้านเครื่องจักรที่พัฒนาขึ้นนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
ให้บริการแก่กิจการหรือบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริม
การลงทุนที่ได้รับสิทธิประโยชน์ว่าด้วยการยกเว้นอากรขาเข้าสำหรับเครื่องจักรและอุปกรณ์ตาม
มาตรา 28 และมาตรา 29 ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน ปี พ.ศ. 2520 แก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชบัญญัติส่งเสริมการลงทุน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534
โดยหลังจากที่สมาคมฯ ได้ประสบ
ความสำเร็จในการเปิดให้บริการสั่งปล่อยและตัดบัญชีวัตถุดิบด้วยระบบคอมพิวเตอร์ หรือ ระบบ
RMTS นับตั้งแต่ปี 2536 เป็นต้นมา สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนจึงมอบหมายให้
สมาคมสโมสรนักลงทุน เปิดให้บริการสั่งปล่อยเครื่องจักรและอุปกรณ์ด้วยระบบคอมพิวเตอร์หรือ
ระบบ MCTS (Machinery Tracking System) เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2544 ที่ผ่านมา
หลังจากนั้นสมาคมฯ ได้ดำเนินการพัฒนาปรับปรุงระบบงานสิทธิและประโยชน์ด้านเครื่องจักร
ให้รองรับการทำงานกับเทคโนโลยีสมัยปัจจุบันมากขึ้น โดยพัฒนาระบบที่ทำงานผ่านเครือข่าย
Internet บนโปรแกรม Web Browser ระบบแรกของสำนักงานได้สำเร็จโดยเรียกระบบนี้ว่า
eMT (Electronics Machine Tracking System) โดยระบบ eMT เปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ
เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2548 ที่ผ่านมา

E-Learning

E-Learning

แนะนำบริการ

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.